قیمت سکه و طلا ۲۰/۵/۹۳

قیمت سکه و طلا 20/5/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۵۴۰٬۰۰۰ ۹٬۵۴۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۵۴۲٬۰۰۰ ۹٬۵۴۲٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ۴٬۷۸۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۷۱۰٬۰۰۰ ۲٬۷۱۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۳۰٬۰۰۰ ۱٬۷۳۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۳۰۹٬۳۰۰ ۱٬۳۰۹٬۳۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۲۴۰٬۰۰۰ ۴٬۲۴۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۸٬۸۰۰ ۹۷۸٬۸۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۳۳٬۱۰۰ ۱٬۰۳۳٬۱۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۸۷٬۵۰۰ ۱٬۰۸۷٬۵۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۹۶٬۴۰۰ ۱٬۱۹۶٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۳۰۵٬۱۰۰ ۱٬۳۰۵٬۱۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۰/۵/۹۳

قیمت سکه و طلا ۳۰/۵/۹۳

قیمت سکه و طلا 30/5/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۴۰٬۰۰۰ ۹٬۴۱۸٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۴۸٬۰۰۰ ۹٬۴۲۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۶۹۰٬۰۰۰ ۴٬۷۳۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۵۶۰٬۰۰۰ ۲٬۵۹۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۷۹٬۷۰۰ ۱٬۲۹۰٬۴۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ ۴٬۱۸۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۸٬۰۰۰ ۹۶۶٬۱۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۱٬۲۰۰ ۱٬۰۱۹٬۷۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۶۴٬۴۰۰ ۱٬۰۷۳٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۱٬۰۰۰ ۱٬۱۸۰٬۸۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۷۷٬۴۰۰ ۱٬۲۸۸٬۱۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۳۰/۵/۹۳

قیمت سکه و طلا ۹/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا 9/6/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۴۹۰٬۰۰۰ ۹٬۴۹۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۴۹۱٬۰۰۰ ۹٬۴۹۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۷۰٬۰۰۰ ۴٬۷۷۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ۱٬۷۱۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۸۷٬۷۰۰ ۱٬۲۸۷٬۷۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۲۱۵٬۰۰۰ ۴٬۲۲۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۳٬۰۰۰ ۹۷۴٬۲۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۲۷٬۰۰۰ ۱٬۰۲۸٬۲۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۸۱٬۱۰۰ ۱٬۰۸۲٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۸۹٬۳۰۰ ۱٬۱۹۰٬۷۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۹۷٬۴۰۰ ۱٬۲۹۸٬۹۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۹/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا ۱۸/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا 18/6/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۴۰۵٬۰۰۰ ۹٬۴۴۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۴۰۰٬۰۰۰ ۹٬۴۴۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۲۰٬۰۰۰ ۴٬۷۴۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ ۲٬۶۴۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۵۴٬۹۰۰ ۱٬۲۵۴٬۸۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۸۰٬۰۰۰ ۴٬۱۹۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۵٬۰۰۰ ۹۶۷٬۳۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۸٬۵۰۰ ۱٬۰۲۰٬۹۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۷۲٬۱۰۰ ۱٬۰۷۴٬۷۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۹٬۴۰۰ ۱٬۱۸۲٬۳۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۶٬۶۰۰ ۱٬۲۸۹٬۷۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۸/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا ۲۹/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا 29/6/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۲۱۵٬۰۰۰ ۹٬۲۶۵٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۲۱۴٬۰۰۰ ۹٬۲۷۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۶۸۰٬۰۰۰ ۴٬۶۸۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۴۰٬۰۰۰ ۲٬۶۴۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۱۶٬۰۰۰ ۱٬۲۱۵٬۵۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ۴٬۱۲۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴۶٬۵۰۰ ۹۵۲٬۳۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۹۹۹٬۰۰۰ ۱٬۰۰۵٬۱۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۵۱٬۶۰۰ ۱٬۰۵۸٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۵۶٬۹۰۰ ۱٬۱۶۳٬۹۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۶۲٬۰۰۰ ۱٬۲۶۹٬۷۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۹/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا ۷/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا 7/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۹۰٬۰۰۰ ۹٬۳۹۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۹۵٬۰۰۰ ۹٬۳۹۲٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ ۴٬۷۶۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۷۲۰٬۰۰۰ ۲٬۷۲۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ۱٬۷۵۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۱۷٬۷۰۰ ۱٬۲۱۸٬۷۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۸۰٬۰۰۰ ۴٬۱۸۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۵٬۰۰۰ ۹۶۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۸٬۵۰۰ ۱٬۰۱۸٬۵۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۷۲٬۱۰۰ ۱٬۰۷۲٬۱۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۹٬۴۰۰ ۱٬۱۷۹٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۶٬۶۰۰ ۱٬۲۸۶٬۶۰۰

 

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۷/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا ۲۰/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا 20/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۷۰٬۰۰۰ ۹٬۳۸۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۷۰٬۰۰۰ ۹٬۳۸۵٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۲۰٬۰۰۰ ۴٬۷۲۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۹۰٬۰۰۰ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ ۱٬۷۲۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۲۳٬۹۰۰ ۱٬۲۲۳٬۹۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۶۵٬۰۰۰ ۴٬۱۷۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۱٬۵۰۰ ۹۶۲٬۶۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۴٬۸۰۰ ۱٬۰۱۶٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۶۸٬۳۰۰ ۱٬۰۶۹٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۵٬۲۰۰ ۱٬۱۷۶٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۲٬۰۰۰ ۱٬۲۸۳٬۵۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۰/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا ۱/۸/۹۳

قیمت سکه و طلا 1/8/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۶۰٬۰۰۰ ۹٬۳۷۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۶۵٬۰۰۰ ۹٬۳۷۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ ۴٬۷۰۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۵۹۰٬۰۰۰ ۲٬۵۹۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۴۲٬۲۰۰ ۱٬۲۴۰٬۹۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۶۰٬۰۰۰ ۴٬۱۶۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۰٬۳۰۰ ۹۶۰٬۳۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۳٬۶۰۰ ۱٬۰۱۳٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۶۷٬۰۰۰ ۱٬۰۶۷٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۳٬۸۰۰ ۱٬۱۷۳٬۸۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۰٬۵۰۰ ۱٬۲۸۰٬۵۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱/۸/۹۳

قیمت سکه و طلا ۱۱/۸/۹۳

قیمت سکه و طلا 11/8/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۱۲۰٬۰۰۰ ۹٬۱۴۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۱۳۰٬۰۰۰ ۹٬۱۴۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۶۱۰٬۰۰۰ ۴٬۶۲۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۵۱۰٬۰۰۰ ۲٬۵۲۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ ۱٬۶۸۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۱۷۲٬۳۰۰ ۱٬۱۷۲٬۳۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۰۴۰٬۰۰۰ ۴٬۰۴۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۳۲٬۶۰۰ ۹۳۲٬۶۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۹۸۴٬۴۰۰ ۹۸۴٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۳۶٬۲۰۰ ۱٬۰۳۶٬۲۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۳۹٬۹۰۰ ۱٬۱۳۹٬۹۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۴۳٬۵۰۰ ۱٬۲۴۳٬۵۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۱/۸/۹۳