قیمت سکه و طلا ۶/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا 6/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۷۰٬۰۰۰ ۹٬۳۵۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۷۵٬۰۰۰ ۹٬۳۵۲٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۲۰٬۰۰۰ ۴٬۷۱۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ۲٬۶۹۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۳۰٬۰۰۰ ۱٬۷۳۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۱۸٬۷۰۰ ۱٬۲۱۸٬۷۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۶۵٬۰۰۰ ۴٬۱۶۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۱٬۵۰۰ ۹۶۰٬۳۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۴٬۸۰۰ ۱٬۰۱۳٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۶۸٬۳۰۰ ۱٬۰۶۷٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۵٬۲۰۰ ۱٬۱۷۳٬۸۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۲٬۰۰۰ ۱٬۲۸۰٬۵۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۶/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا ۱۹/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا 19/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۸۰٬۰۰۰ ۹٬۳۸۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۸۵٬۰۰۰ ۹٬۳۸۵٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۲۰٬۰۰۰ ۴٬۷۲۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ ۱٬۷۲۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۲۳٬۹۰۰ ۱٬۲۲۳٬۹۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۷۰٬۰۰۰ ۴٬۱۷۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۲٬۶۰۰ ۹۶۲٬۶۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۶٬۰۰۰ ۱٬۰۱۶٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۶۹٬۶۰۰ ۱٬۰۶۹٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۶٬۶۰۰ ۱٬۱۷۶٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۳٬۵۰۰ ۱٬۲۸۳٬۵۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۹/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا ۳۰/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا 30/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۸۰٬۰۰۰ ۹٬۳۸۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۸۰٬۰۰۰ ۹٬۳۹۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۱۰٬۰۰۰ ۴٬۷۱۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۱۰٬۰۰۰ ۲٬۶۱۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۱۰٬۰۰۰ ۱٬۷۱۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۴۷٬۱۰۰ ۱٬۲۴۸٬۴۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۶۰٬۰۰۰ ۴٬۱۶۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۰٬۳۰۰ ۹۶۱٬۵۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۳٬۶۰۰ ۱٬۰۱۴٬۸۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۶۷٬۰۰۰ ۱٬۰۶۸٬۳۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۳٬۸۰۰ ۱٬۱۷۵٬۲۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۰٬۵۰۰ ۱٬۲۸۲٬۰۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۳۰/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا ۱۰/۸/۹۳

قیمت سکه و طلا 10/8/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۱۱۰٬۰۰۰ ۹٬۲۳۵٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۱۲۰٬۰۰۰ ۹٬۲۴۳٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۶۲۰٬۰۰۰ ۴٬۶۴۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ ۲٬۵۲۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ ۱٬۶۸۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۱۷۲٬۳۰۰ ۱٬۱۷۰٬۸۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۰۴۵٬۰۰۰ ۴٬۱۰۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۳۳٬۸۰۰ ۹۴۶٬۵۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۹۸۵٬۶۰۰ ۹۹۹٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۳۷٬۵۰۰ ۱٬۰۵۱٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۴۱٬۳۰۰ ۱٬۱۵۶٬۹۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۴۵٬۱۰۰ ۱٬۲۶۲٬۰۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۰/۸/۹۳

قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا ۲۳/۰۱/۹۰

قیمت طلا 23/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۰۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۴۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۳۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۴۳۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۱۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۲۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۴۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۵۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۵۰۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۵۱۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۸۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۴۴۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۳/۰۱/۹۰

قیمت طلا ۱۲/۰۲/۹۰

قیمت طلا 12/02/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۱۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۶۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۸۱۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۳۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۰۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۱۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۲۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۲۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۶۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۴۲۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۴۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۱۲/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه  02/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۰۹۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۸۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۸۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۰۰۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۰۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۲۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۳۳۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۷۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۴۲۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۶۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۹۷۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه  23/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۸۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۶۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۳۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۷۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۷۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۷۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۰۰۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۱۳۵۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۶۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۲۴۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۸۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۷۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۱۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۹۱۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۴۱۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۶۰۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۶۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۸۴۶۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۱۸۹۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه  14/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۶۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۸۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۹۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۴۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۸۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۱۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۱۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۳۸۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۳۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه  03/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۳۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۶۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۹۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۵۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۰۶۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۸۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه  25/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۸۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۷۱۱۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۳۵۵۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۸۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۳۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۶۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۸۶۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۱۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۱۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۴۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۴۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۷۴۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۶۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۱۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۲۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۵۶۸۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه  21/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۳۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۳۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۶۹۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۱۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۶۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۶۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۰۲۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۴۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۹۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۹۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۵۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۳۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۸۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۲۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۴۳۸۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه  12/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۴۰۸۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۹۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۱۲۰
سکه گرمی :     ۷۰۲۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۰۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۳۶۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۸۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۵۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۱۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۴۸۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۳۹۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۰۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۶۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۳۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۹۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۹۸۱۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۴۸۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۱/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه  01/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۷۴۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۸۹۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۱۴۴۰
سکه گرمی :     ۷۲۸۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۱۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۳۹۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۳۰۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۷۲۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۷۰۲۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۲۸۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۸۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۷۱۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۱/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه  22/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۳۰۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۸۱۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۸۹۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۵۳۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۷۴۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۳۳۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۷۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۷۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۶۰۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۹۲۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۳۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۷۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۲۱۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۵۱۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۶۳۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 14/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۷۵     ۱۱۹۳
یورو     ۱۵۳۰     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۵۰     ۱۸۶۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۵     ۱۱۶۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۰     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۴     ۱۷۹
کورون نروژ     ۱۹۶     ۲۰۱
کورون دانمارک     ۲۰۳     ۲۰۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۰     ۱۳۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۲۹۵     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۸۵۰
درهم امارات     ۳۰۴     ۳۱۰
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۲۸۲     ۱۰۳۰۲
دلار استرالیا     ۱۰۴۲۸     ۱۰۴۶۸
دلار کانادا     ۱۰۵۶۹     ۱۰۶۰۹
یورو     ۱۴۳۷۴     ۱۴۳۹۴
پوند انگلیس     ۱۶۷۳۵     ۱۶۷۹۰
فرانک سوئیس     ۱۱۱۱۳     ۱۱۱۵۸
یکصد ین ژاپن     ۱۲۴۹۱     ۱۲۵۴۱
دینار بحرین     ۲۷۲۷۵     ۲۷۳۴۵
درهم امارات     ۲۷۹۹     ۲۸۲۹
ریال عربستان     ۲۷۴۲     ۲۷۵۴
دینار کویت     ۳۷۰۲۷     ۳۷۰۹۷
کورون سوئد     ۱۶۱۹     ۱۶۳۱
کورون نروژ     ۱۸۴۶     ۱۸۵۸
کورون دانمارک     ۱۹۲۸     ۱۹۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۱     ۱۳۳۶
ریال عمان     ۲۶۷۰۸     ۲۶۷۶۳
روبل روسیه     ۳۶۵     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۲۶     ۲۸۵۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۲۰۰     ۹۲۳۰
لیرترکیه     ۶۴۳۰     ۶۴۶۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 11/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۵۲     ۱۱۶۲
یورو     ۱۵۶۰     ۱۵۷۰
پوند انگلستان     ۱۸۰۰     ۱۸۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
فرانک سوئیس     ۱۱۹۵     ۱۲۲۵
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون دانمارک     ۲۰۴     ۲۰۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۵
ریال عربستان     ۲۹۵     ۲۹۹
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۲     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۶
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۰     ۲۳
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۹۸     ۱۰۴۱۸
دلار استرالیا     ۱۰۷۲۷     ۱۰۷۶۷
دلار کانادا     ۱۰۷۰۱     ۱۰۷۴۱
یورو     ۱۴۶۹۷     ۱۴۷۱۷
پوند انگلیس     ۱۶۷۲۹     ۱۶۷۸۴
فرانک سوئیس     ۱۱۳۳۲     ۱۱۳۷۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۸۷     ۱۲۶۳۷
دینار بحرین     ۲۷۵۷۹     ۲۷۶۴۹
درهم امارات     ۲۸۳۱     ۲۸۶۱
ریال عربستان     ۲۷۷۲     ۲۷۸۴
دینار کویت     ۳۷۵۲۱     ۳۷۵۹۱
کورون سوئد     ۱۶۴۵     ۱۶۵۷
کورون نروژ     ۱۸۶۷     ۱۸۷۹
کورون دانمارک     ۱۹۷۰     ۱۹۸۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۵     ۱۳۵۰
ریال عمان     ۲۷۰۰۷     ۲۷۰۶۲
روبل روسیه     ۳۶۵     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۶۴     ۲۸۹۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۴۴۲     ۹۴۷۲
لیرترکیه     ۶۷۱۲     ۶۷۴۷

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 31/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۵     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۷۴     ۱۱۹۰
یورو     ۱۶۰۰     ۱۶۱۰

پوند انگلستان     ۱۸۱۰     ۱۸۳۰

دلار استرالیا     ۱۱۸۷     ۱۱۹۳
فرانک سوئیس     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۶
کورون دانمارک     ۲۱۳     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۲     ۱۳۴۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۳۰     ۷۴۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۱
دینار کویت     ۳۷۸۰     ۳۸۸۰
درهم امارات     ۳۰۳     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۸
روپیه هند     ۲۰     ۲۳
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۴۵     ۱۰۴۶۵
دلار استرالیا     ۱۱۰۶۳     ۱۱۱۰۳
دلار کانادا     ۱۰۹۴۵     ۱۰۹۸۵
یورو     ۱۵۰۳۷     ۱۵۰۵۷
پوند انگلیس     ۱۷۰۶۲     ۱۷۱۱۷
فرانک سوئیس     ۱۱۶۲۷     ۱۱۶۷۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۷۳     ۱۲۶۲۳
دینار بحرین     ۲۷۷۰۳     ۲۷۷۷۷
درهم امارات     ۲۸۴۳     ۲۸۷۳
ریال عربستان     ۲۷۸۵     ۲۷۹۷
دینار کویت     ۳۷۸۳۸     ۳۷۹۰۸
کورون سوئد     ۱۶۸۵     ۱۶۹۷
کورون نروژ     ۱۹۳۵     ۱۹۴۷
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۱۴۷     ۲۷۲۱۷
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۸۴
ریال قطر     ۲۸۶۸     ۲۸۹۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۴۳     ۹۶۷۸
لیرترکیه     ۶۸۴۸     ۶۸۸۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 21/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۰     ۱۱۸۸
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۶۰
یورو     ۱۶۹۷     ۱۷۰۷
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۳۳۵     ۱۳۵۰
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۷
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۰     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۶۵     ۷۷۵
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۳     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۸۰     ۱۰۵۰۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۸۰     ۱۱۴۲۰
دلار کانادا     ۱۰۹۶۷     ۱۱۰۰۷
یورو     ۱۵۰۹۳     ۱۵۱۱۳
پوند انگلیس     ۱۷۱۵۵     ۱۷۲۱۰
فرانک سوئیس     ۱۱۹۱۰     ۱۱۹۵۵
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۵۴     ۱۳۰۰۴
دینار بحرین     ۲۷۷۸۵     ۲۷۸۵۵
درهم امارات     ۲۸۵۳     ۲۸۸۳
ریال عربستان     ۲۷۹۵     ۲۸۰۷
دینار کویت     ۳۸۰۶۵     ۳۸۱۳۵
کورون سوئد     ۱۶۸۴     ۱۶۹۶
کورون نروژ     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
کورون دانمارک     ۲۰۲۴     ۲۰۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۲۱۹     ۲۷۲۸۹
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۹۰
ریال قطر     ۲۸۷۸     ۲۹۰۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۴۶     ۹۷۸۱
لیرترکیه     ۶۷۲۴     ۶۷۵۹

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 10/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۵
دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۳۰
یورو     ۱۶۵۰     ۱۶۶۰
پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۵۰
دلار استرالیا     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵
فرانک سوئیس     ۱۳۵۰     ۱۳۷۰
کورون سوئد     ۱۸۸     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۱۸     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۲     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۳۹
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۵۵
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۹۵۰     ۴۰۷۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۵۵     ۹۷۵
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۷۶     ۱۰۵۹۶
دلار استرالیا     ۱۱۳۳۲     ۱۱۳۷۲
دلار کانادا     ۱۰۸۶۸     ۱۰۹۰۸
یورو     ۱۵۲۰۶     ۱۵۲۲۶
پوند انگلیس     ۱۷۴۹۴     ۱۷۵۴۹
فرانک سوئیس     ۱۲۴۶۵     ۱۲۵۱۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۱۶     ۱۳۰۶۶
دینار بحرین     ۲۸۰۵۵     ۲۸۱۲۵
درهم امارات     ۲۸۷۹     ۲۹۰۹
ریال عربستان     ۲۸۲۰     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۴۸۶     ۳۸۵۵۶
کورون سوئد     ۱۷۱۰     ۱۷۲۲
کورون نروژ     ۱۹۶۱     ۱۹۷۳
کورون دانمارک     ۲۰۳۹     ۲۰۵۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۰     ۱۳۷۵
ریال عمان     ۲۷۴۷۷     ۲۷۵۴۷
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۹۰
ریال قطر     ۲۹۰۵     ۲۹۳۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۱۷     ۹۸۵۲
لیرترکیه     ۶۶۲۷     ۶۶۶۲

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 01/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۸
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
یورو     ۱۶۷۲     ۱۶۸۲
پوند انگلستان     ۱۹۵۵     ۱۹۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۹۰
فرانک سوئیس     ۱۴۳۵     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۶
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۵     ۱۴۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۶۵
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۵۰
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۲
دینار کویت     ۳۹۰۰     ۴۱۵۰
درهم امارات     ۳۲۰     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۸     ۱۹۴
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۹     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۴۰     ۱۰۹۷۵
دلار استرالیا     ۱۱۵۹۴     ۱۱۶۳۳
دلار کانادا     ۱۱۲۵۸     ۱۱۲۹۵
یورو     ۱۵۷۱۲     ۱۵۷۶۲
پوند انگلیس     ۱۷۷۷۳     ۱۷۸۳۳
فرانک سوئیس     ۱۳۰۰۷     ۱۳۰۵۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۵۶     ۱۳۷۰۲
دینار بحرین     ۲۹۰۷۳     ۲۹۱۷۰
درهم امارات     ۲۹۸۳     ۲۹۹۳
ریال عربستان     ۲۹۲۳     ۲۹۳۳
دینار کویت     ۳۹۹۲۷     ۴۰۰۶۱
کورون سوئد     ۱۷۱۹     ۱۷۲۵
کورون نروژ     ۱۹۹۱     ۱۹۹۸
کورون دانمارک     ۲۱۱۱     ۲۱۱۸
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰۸     ۱۴۱۳
ریال عمان     ۲۸۴۶۹     ۲۸۵۶۴
روبل روسیه     ۳۹۰     ۳۹۵
ریال قطر     ۳۰۱۱     ۳۰۲۱
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۱۹۰     ۱۰۲۲۴
لیرترکیه     ۶۷۹۴     ۶۸۱۷

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 22/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۰     ۱۱۴۰
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۲۱۰
یورو     ۱۶۱۰     ۱۶۲۴
پوند انگلستان     ۱۸۲۵     ۱۸۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۵     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۳۶۵     ۱۴۰۰
کورون سوئد     ۱۷۷     ۱۸۴
کورون نروژ     ۱۹۸     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۰۵     ۲۱۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۰     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۱۲
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۰۸     ۳۱۶
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۱۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۴۲     ۱۰۵۷۷
دلار استرالیا     ۱۱۲۲۹     ۱۱۲۶۸
دلار کانادا     ۱۰۹۶۸     ۱۱۰۰۵
یورو     ۱۴۷۶۵     ۱۴۸۱۵
پوند انگلیس     ۱۶۸۳۱     ۱۶۸۹۱
فرانک سوئیس     ۱۲۷۰۱     ۱۲۷۴۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰۱     ۱۳۳۴۷
دینار بحرین     ۲۸۰۱۳     ۲۸۱۱۰
درهم امارات     ۲۸۷۴     ۲۸۸۴
ریال عربستان     ۲۸۱۷     ۲۸۲۷
دینار کویت     ۳۸۳۷۲     ۳۸۵۰۶
کورون سوئد     ۱۶۰۹     ۱۶۱۵
کورون نروژ     ۱۸۹۳     ۱۹۰۰
کورون دانمارک     ۱۹۸۴     ۱۹۹۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۶     ۱۳۶۱
ریال عمان     ۲۷۳۵۵     ۲۷۴۵۰
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۹۰۱     ۲۹۱۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۴۹     ۹۹۸۳
لیرترکیه     ۶۴۰۲     ۶۴۲۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۴/۹۰