قیمت سکه و طلا ۲۳/۲/۹۲

قیمت سکه و طلا 23/2/92

شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۴۳۲.۶
۱۴ طلا بازار تهران ۵۳۲۰۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۵۵۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۹۸۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۳۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۷۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۳۰۰۰۰
۲۰ گرم ۱۸ عیار ۱۲۲۷۴۳۴
۲۱ گرم ۲۴ عیار ۱۶۳۶۱۷۰
۲۲ نقره(دلار) ۲۳.۶۸
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۹۱
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۰۱

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۳/۲/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲/۳/۹۲

قیمت سکه و طلا 2/3/92

شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۷۵.۲
۱۴ طلا بازار تهران ۵۰۶۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۱۵۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۵۶۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۲۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۲۶۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۵۰۰۰۰
۲۰ گرم ۱۸ عیار ۱۱۶۹۲۶۰
۲۱ گرم ۲۴ عیار ۱۵۵۸۶۲۴
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۵۵
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۶۴
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۴۳

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲/۳/۹۲

قیمت ارز ۷/۵/۹۲

قیمت ارز 7/5/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازار ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ يورو-بازارتهران ۰
۴ يورو به پوند ۰.۸۶۲۹
۵ ين به دلار ۰.۰۱۰۲
۶ يورو به دلار ۱.۳۲۶۸
۷ پوند به دلار ۱.۵۳۸۱
۸ دلار-ملي ۱۲۲۶۰
۹ يورو-ملي ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملي ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا (دلار) ۱۰۴.۱۶

 

 

 

ادامه خواندن قیمت ارز ۷/۵/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۶/۵/۹۲

قیمت سکه و طلا 16/5/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۷۸.۹
۲ طلا بازار تهران ۴۴۳۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۱۰۳۵۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۱۰۶۴۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۵۷۵۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۳۷۵۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۲۴۲۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۱۰۲۳۸۲۴
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۳۶۴۷۵۸
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۳۸
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۲۸
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۱۲

 

 

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۶/۵/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲/۶/۹۲

قیمت سکه و طلا 2/6/92

 

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۳۹۸.۸
۲ طلا بازار تهران ۴۵۸۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۱۰۳۵۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۱۰۴۴۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۵۳۰۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۳۳۰۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۲۲۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۱۰۵۷۷۵۹
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۴۰۹۹۹۳
۱۰ نقره (دلار) ۲۴.۱۸
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۵۴۷
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۵۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲/۶/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۲/۶/۹۲

قیمت سکه و طلا 12/6/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۳۹۲.۴
۲ طلا بازار تهران ۴۷۹۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۱۰۸۴۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۱۰۸۷۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۵۵۰۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۳۵۲۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۲۳۲۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۱۱۰۵۳۱۴
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۴۷۳۳۸۴
۱۰ نقره (دلار) ۲۴.۲۱
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۵۲۷
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۱۶

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۲/۶/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲۱/۶/۹۲

قیمت سکه و طلا 21/6/92

شماره نام ارز قیمت بازار

 

۱ اونس طلا (دلار) ۰
۲ طلا بازار تهران ۴۵۲۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۱۰۲۵۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۱۰۳۴۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۵۲۳۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۳۲۳۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۲۲۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۱۰۴۲۹۸۴
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۳۹۰۲۹۸
۱۰ نقره (دلار) ۰
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۰
۱۲ پالاديوم (دلار) ۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۱/۶/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۴/۷/۹۲

قیمت سکه و طلا 14/7/92

شماره نام ارز قیمت بازار

 

۱ اونس طلا (دلار) ۰
۲ طلا بازار تهران ۴۲۹۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۹۶۷۵۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۹۷۰۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۵۰۵۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۳۱۰۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۳۲۰۴۴۵
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۹۰۵۸۱
۹ گرم ۲۴ عيار ۰
۱۰ نقره (دلار) ۰
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۰
۱۲ پالاديوم (دلار) ۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۴/۷/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲۷/۷/۹۲

قیمت سکه و طلا 27/7/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۳۱۸.۴
۲ طلا بازار تهران ۴۲۰۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۹۵۰۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۹۵۶۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۵۰۹۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۳۰۹۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۲۰۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۷۳۹۶۰
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۲۹۸۲۸۹
۱۰ نقره (دلار) ۲۲.۰۶
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۴۴
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۳۹

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۷/۷/۹۲

قیمت سکه و طلا ۷/۸/۹۲

قیمت سکه و طلا 7/8/92

شماره نام ارز قیمت بازار

 

۱ اونس طلا (دلار) ۱۳۴۸.۵
۲ طلا بازار تهران ۴۲۸۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۹۶۳۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۹۶۵۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۹۲۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۹۲۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۹۲۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۸۸۵۰۴
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۳۱۷۶۷۶
۱۰ نقره (دلار) ۲۲.۵۶
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۶۹
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۴۱

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۷/۸/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۸/۸/۹۲

قیمت سکه و طلا 18/8/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۹۰.۵
۲ طلا بازار تهران ۴۰۸۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۹۱۹۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۹۲۰۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۷۳۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۷۵۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۸۵۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۴۲۵۶۴
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۲۵۶۴۳۸
۱۰ نقره (دلار) ۲۱.۶۱
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۴۹
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۵۷

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۸/۸/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا 2/9/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۴۴.۷
۲ طلا بازار تهران ۳۹۵۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۸۶۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۸۸۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۵۶۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۸۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۶۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۱۱۸۶۱
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۲۱۵۵۱۱
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۹۳
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۸۹
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۱۴

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۱/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا 11/9/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۴۴
۲ طلا بازار تهران ۳۸۶۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۶۹۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۷۰۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۱۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۵۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۹۰۱۶۱
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۸۶۵۸۵
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۸۱
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۷۴
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۱۴

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۱/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲۰/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا 20/9/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۵۸
۲ طلا بازار تهران ۳۹۰۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۷۹۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۷۹۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۱۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۲۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۰۰۷۸۰
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۲۰۰۷۴۰
۱۰ نقره (دلار) ۲۰.۴۱
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۸۹
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۳۵

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۰/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا ۳۰/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا 30/9/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۰۴.۵
۲ طلا بازار تهران ۳۷۸۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۵۴۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۵۴۵۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۳۴۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۰۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۶۸۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۷۳۷۷۱
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۶۴۷۳۷
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۵۲
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۳۹
۱۲ پالاديوم (دلار) ۶۹۸

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۳۰/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۲/۱۰/۹۲

قیمت سکه و طلا 12/10/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۲۴.۲
۲ طلا بازار تهران ۳۸۳۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۶۵۵۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۶۵۵۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۲۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۷۵۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۲۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۸۳۲۳۶
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۷۷۳۵۴
۱۰ نقره (دلار) ۲۰.۰۹
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۹۵
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۲۰

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۲/۱۰/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲۳/۱۰/۹۲

قیمت سکه و طلا 23/10/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۴۶.۸
۲ طلا بازار تهران ۳۸۶۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۶۹۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۶۹۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۰۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۸۰۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۸۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۹۰۳۹۲
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۸۶۸۹۳
۱۰ نقره (دلار) ۲۰.۱
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۳۸
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۳۵

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۳/۱۰/۹۲

قیمت سکه و طلا ۶/۱۱/۹۲

قیمت سکه و طلا 6/11/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۷۰
۲ طلا بازار تهران ۳۸۹۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۷۷۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۷۷۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۲۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۷۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۳۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۹۸۹۳۴
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۹۸۲۸۰
۱۰ نقره (دلار) ۲۰.۰۱
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۳۳
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۳۳

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۶/۱۱/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۶/۱۱/۹۲

قیمت سکه و طلا 16/11/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۵۷.۱
۲ طلا بازار تهران ۳۸۹۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۷۶۲۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۷۶۲۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۰۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۰۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۱۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۹۷۳۱۸
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۹۶۱۲۵
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۷۲
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۸۷
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۱۱

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۶/۱۱/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲۷/۱۱/۹۲

قیمت سکه و طلا 27/11/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۸۷.۷
۲ طلا بازار تهران ۴۰۰۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۹۰۱۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۹۰۱۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۵۳۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۷۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۵۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۲۲۹۴۲
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۲۳۰۲۸۲
۱۰ نقره (دلار) ۲۰.۲۷
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۰۱
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۲۱

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۷/۱۱/۹۲

قیمت سکه و طلا ۶/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا 6/12/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۳۳۶.۲
۲ طلا بازار تهران ۴۲۹۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۹۹۰۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۹۹۰۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۹۵۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۹۵۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۹۵۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۹۰۳۵۰
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۳۲۰۱۳۷
۱۰ نقره (دلار) ۲۱.۹۵
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۳۸
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۳۶

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۶/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۵/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا 15/12/92

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۳۳۳٫۹ ۱۳۳۸٫۸
مظنه مثقال طلا ۴,۲۸۵,۰۰۰ ۴,۳۰۲,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۹۸۹,۲۰۰ ۹۹۳,۱۲۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۹,۷۲۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۹,۷۴۲,۰۰۰ ۹,۸۱۳,۰۰۰
نیم سکه ۵,۰۶۰,۰۰۰ ۵,۰۶۰,۰۰۰
ربع سکه ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۰۱۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۵/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲۵/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا 25/12/92

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۳۸۳ ۱۳۸۳
مظنه مثقال طلا ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۴,۳۳۵,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۰۱,۹۰۰ ۱,۰۰۰,۷۰۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۷۵۵,۰۰۰ ۹,۷۷۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۹,۷۸۰,۰۰۰ ۹,۷۶۲,۰۰۰
نیم سکه ۵,۰۱۰,۰۰۰ ۵,۰۱۰,۰۰۰
ربع سکه ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۵/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲۰/۱/۹۳

قیمت سکه و طلا 20/1/93

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۳۱۱ ۱۳۱۰٫۸
مظنه مثقال طلا ۴,۲۹۱,۰۰۰ ۴,۲۵۶,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۹۹۰,۵۸۰ ۹۸۲,۵۰۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۷۰۵,۰۰۰ ۹,۶۳۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۹,۷۱۳,۰۰۰ ۹,۶۴۰,۰۰۰
نیم سکه ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۳,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۰/۱/۹۳