۱۰/۱۰/۹۰

10/10/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

 قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۲۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۰۵۰۰
سکه گرمی :     ۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۳۳۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۷۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۷۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۶۰۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۹۲۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۳۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۷۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۲۱۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۵۱۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۶۳۲۰

ادامه خواندن ۱۰/۱۰/۹۰

قیمت طلا ۱۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 16/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۱۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا ۱۴/۰۱/۹۰

قیمت طلا 14/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۱۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۸۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۹۱۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۸۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۸۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۱۰۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۸۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۳۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۹۰۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۵۴۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۸۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۷۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۸۸۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۱۹۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۱۴/۰۱/۹۰

قیمت طلا ۰۳/۰۲/۹۰

قیمت طلا 03/02/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۶۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۵۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۶۷۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۵۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۶۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۷۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۷۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۵۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۷۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۷۳۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۸۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۸۹۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۴۱۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۰۳/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه  22/02/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۱۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۵۶۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۴۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۷۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۱۱۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۴۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۳۲۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۲۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۱/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه  11/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۹۲۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۴۶۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۷۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۳۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۷۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۳۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۷۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۶۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۱/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه  02/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۴۰۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۲۳۵۲
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۵۱۲

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۹۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۰۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۸۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۲۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۵۶۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۲۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۶۷۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۶۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۵۶۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۴/۹۰

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۲۲۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۱۱۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۹۴۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۰۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۶۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۱۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۱۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۲۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۵۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۳۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۹۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۵۹۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۸۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه  12/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۷۴۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۷۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۵۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۷۶۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۰۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۸۷۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۰۶۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۲۲۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۲۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۳۶۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۶۸۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۱۹۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه  06/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۷۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۱۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۰۴۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۷۲۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۴۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۸۹۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۰۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۲۲۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۷۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۶۴۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۰۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۰۴۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۳۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۴۰۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۶۰۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۱۹۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۲۱۶۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۶/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه ۳۱/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه  31/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۰۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۴۸۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۹۲۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه گرمی :     ۷۵۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۸۸۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۲۱۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۶۹۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۶۳۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۰۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۰۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۳۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۶۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۱۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۲۱۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۳۱/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه  21/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۴۷۰۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۳۲۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۶۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۱۷۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۵۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۹۵۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۸۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۱۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۴۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۷۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۲۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۰۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۶۱۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۶۵۴۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۰/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه  10/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۰۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۲۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۹۲۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۳۵۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۵۶۰
سکه گرمی :     ۷۳۸۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۴۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۹۳۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۲۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۷۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۶۹۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۰۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۰۹۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۳۲۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۴۵۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۶۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۲۴۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۲۲۸۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۰/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۱۱/۸۹

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 27/11/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۰     ۱۰۹۵
دلار کانادا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۳
یورو     ۱۴۷۰     ۱۴۷۸
پوند انگلستان     ۱۷۶۵     ۱۷۷۹
دلار استرالیا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
فرانک سوئیس     ۱۱۴۲     ۱۱۵۰
کورون سوئد     ۱۶۷     ۱۶۹
کورون نروژ     ۱۸۶     ۱۸۸
کورون دانمارک     ۱۹۷     ۲۰۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۵     ۱۳۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۵
رینگیت مالزی     ۳۶۲     ۳۷۲
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۰
ریال عربستان     ۲۸۸     ۲۹۵
دینار کویت     ۳۶۹۰     ۳۷۵۰
درهم امارات     ۲۹۹     ۳۰۲
هزاردینار عراق     ۸۹۰     ۹۰۰
یوان چین     ۱۶۳     ۱۶۸

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۱۱/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 24/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۲     ۱۰۹۸
دلار کانادا     ۱۱۶۴     ۱۱۷۲
یورو     ۱۵۱۵     ۱۵۲۲
پوند انگلستان     ۱۸۰۰     ۱۸۲۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۵
کورون نروژ     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۰     ۱۳۳۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۷۷
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۲
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۲
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۴۳     ۱۰۳۶۳
دلار استرالیا     ۱۰۳۱۳     ۱۰۳۵۳
دلار کانادا     ۱۰۵۲۹     ۱۰۵۶۹
یورو     ۱۴۴۰۱     ۱۴۴۲۱
پوند انگلیس     ۱۶۶۷۱     ۱۶۷۲۶
فرانک سوئیس     ۱۱۲۰۲     ۱۱۲۴۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۶۹۱     ۱۲۷۴۱
دینار بحرین     ۲۷۴۴۶     ۲۷۵۱۶
درهم امارات     ۲۸۱۶     ۲۸۴۶
ریال عربستان     ۲۷۵۸     ۲۷۷۰
دینار کویت     ۳۷۳۱۷     ۳۷۳۸۷
کورون سوئد     ۱۶۱۴     ۱۶۲۶
کورون نروژ     ۱۸۲۸     ۱۸۴۰
کورون دانمارک     ۱۹۳۱     ۱۹۴۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۷     ۱۳۴۲
ریال عمان     ۲۶۸۹۳     ۲۶۹۴۸
روبل روسیه     ۳۶۱     ۳۷۳
ریال قطر     ۲۸۴۱     ۲۸۷۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۴     ۹۱۴۴
لیرترکیه     ۶۵۷۰     ۶۶۰۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۱/۹۰

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 22/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۸۶     ۱۱۹۵
یورو     ۱۶۱۵     ۱۶۲۵
پوند انگلستان     ۱۸۳۳     ۱۸۴۳
دلار استرالیا     ۱۱۷۷     ۱۱۸۵
فرانک سوئیس     ۱۲۲۷     ۱۲۳۵
کورون سوئد     ۱۷۹     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۵     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۵     ۱۳۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۳۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۳     ۳۰۸
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۶۸     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۰۳     ۱۰۴۲۳
دلار استرالیا     ۱۰۹۹۸     ۱۱۰۳۸
دلار کانادا     ۱۰۸۹۰     ۱۰۹۳۰
یورو     ۱۵۰۴۰     ۱۵۰۶۰
پوند انگلیس     ۱۷۰۲۸     ۱۷۰۸۳
فرانک سوئیس     ۱۱۴۶۲     ۱۱۵۰۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۲۷۷     ۱۲۳۲۷
دینار بحرین     ۲۷۶۰۶     ۲۷۶۷۶
درهم امارات     ۲۸۳۳     ۲۸۶۳
ریال عربستان     ۲۷۷۴     ۲۷۸۶
دینار کویت     ۳۷۷۹۸     ۳۷۸۶۸
کورون سوئد     ۱۶۸۱     ۱۶۹۳
کورون نروژ     ۱۹۳۰     ۱۹۴۲
کورون دانمارک     ۲۰۱۶     ۲۰۲۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۹     ۱۳۵۴
ریال عمان     ۲۷۰۴۵     ۲۷۱۱۵
روبل روسیه     ۳۷۳     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۸۵۸     ۲۸۸۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۹۲     ۹۶۲۷
لیرترکیه     ۶۸۹۶     ۶۹۳۱

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۲/۹۰

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 11/02/90

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز    خرید     فروش
دلار آمریکا    ۱۰۴۵۵     ۱۰۴۷۵
دلار استرالیا    ۱۱۴۷۵     ۱۱۵۱۵
دلار کانادا    ۱۱۰۶۹     ۱۱۱۰۹
یورو    ۱۵۴۷۸     ۱۵۴۹۸
پوند انگلیس    ۱۷۴۶۱     ۱۷۵۱۶
فرانک سوئیس    ۱۲۰۷۴     ۱۲۱۱۹
یکصد ین ژاپن    ۱۲۸۷۶     ۱۲۹۲۶
دینار بحرین    ۲۷۷۳۳     ۲۷۸۰۳
درهم امارات    ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
ریال عربستان    ۲۷۸۸     ۲۸۰۰
دینار کویت    ۳۸۱۵۱     ۳۸۲۲۱
کورون سوئد    ۱۷۳۱     ۱۷۴۳
کورون نروژ    ۱۹۹۱     ۲۰۰۳
کورون دانمارک    ۲۰۷۵     ۲۰۸۷
دلار هنگ کنگ    ۱۳۴۶     ۱۳۶۱
ریال عمان    ۲۷۱۵۹     ۲۷۲۲۹
روبل روسیه    ۳۸۲     ۳۹۴
ریال قطر    ۲۸۶۱     ۲۸۹۱
هزاروون کره جنوبی    ۹۷۸۹     ۹۸۲۴
لیرترکیه    ۶۸۷۶     ۶۹۱۱

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز    خرید     فروش
دلار آمریکا    ۱۱۲۲     ۱۱۳۵
دلار کانادا    ۱۲۰۵     ۱۲۱۵
یورو    ۱۶۶۰     ۱۶۷۵
پوند انگلستان    ۱۸۷۰     ۱۸۹۰
دلار استرالیا    ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس    ۱۲۹۰     ۱۳۰۰
کورون سوئد    ۱۸۶     ۱۹۰
کورون نروژ    ۲۱۰     ۲۱۵
کورون دانمارک    ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن    ۱۳۷۴     ۱۳۸۵
دلار هنگ کنگ    ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه    ۷۴۵     ۷۵۵
ریال عربستان    ۳۰۱     ۳۰۵
دینار کویت    ۳۸۱۰     ۳۹۱۰
درهم امارات    ۳۰۷     ۳۱۱
هزاردینار عراق    ۹۴۰     ۹۶۰
یوان چین    ۱۷۲     ۱۸۰
روپیه هند    ۲۲     ۲۶
بات تایلند    ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان    ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان    ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه    ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان    ۱۰     ۱۴
منات آذربایجان    ۱۳۳۰     ۱۳۵۰

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 01/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۰     ۱۱۹۰
دلار کانادا     ۱۲۳۷     ۱۲۴۵
یورو     ۱۶۷۰     ۱۶۸۵
پوند انگلستان     ۱۹۴۱     ۱۹۵۰
دلار استرالیا     ۱۲۸۰     ۱۲۸۶
فرانک سوئیس     ۱۳۵۳     ۱۳۶۰
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۰۹     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۵     ۱۴۳۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۸     ۴۰۸
لیر ترکیه     ۷۵۰     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۱۲     ۳۱۶
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۳۰
درهم امارات     ۳۲۲     ۳۲۶
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۰۰
یوان چین     ۱۸۲     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۸     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۸
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۸۳     ۱۰۶۰۳
دلار استرالیا     ۱۱۲۸۳     ۱۱۳۲۳
دلار کانادا     ۱۰۸۶۶     ۱۰۹۰۶
یورو     ۱۴۹۷۷     ۱۴۹۹۷
پوند انگلیس     ۱۷۱۷۷     ۱۷۲۳۲
فرانک سوئیس     ۱۲۰۶۷     ۱۲۱۱۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۵۴     ۱۳۰۰۴
دینار بحرین     ۲۸۰۷۳     ۲۸۱۴۳
درهم امارات     ۲۸۸۱     ۲۹۱۱
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۴
دینار کویت     ۳۸۳۸۲     ۳۸۴۵۲
کورون سوئد     ۱۶۷۷     ۱۶۸۹
کورون نروژ     ۱۹۰۷     ۱۹۱۹
کورون دانمارک     ۲۰۰۹     ۲۰۲۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۱     ۱۳۷۶
ریال عمان     ۲۷۴۹۱     ۲۷۵۶۱
روبل روسیه     ۳۷۶     ۳۸۸
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۳۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۷۵     ۹۸۱۰
لیرترکیه     ۶۶۷۷     ۶۷۱۲

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 22/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۱۵     ۱۲۳۵
دلار کانادا     ۱۲۵۰     ۱۲۵۸
یورو     ۱۷۷۰     ۱۷۸۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۸     ۱۹۹۸
دلار استرالیا     ۱۲۹۵     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۴۳۵     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۹۵     ۱۹۹
کورون نروژ     ۲۱۷     ۲۲۴
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۸۰     ۱۵۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۶۵     ۷۷۷
ریال عربستان     ۳۱۸     ۳۲۶
دینار کویت     ۴۳۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۲۸     ۳۳۵
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۷
بات تایلند     ۳۹     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۴     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۶۹۹     ۱۱۷۳۴
دلار استرالیا     ۱۲۳۴۶     ۱۲۳۸۵
دلار کانادا     ۱۱۹۵۹     ۱۱۹۹۶
یورو     ۱۶۷۸۲     ۱۶۸۳۲
پوند انگلیس     ۱۹۰۲۴     ۱۹۰۸۴
فرانک سوئیس     ۱۳۹۰۰     ۱۳۹۴۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۵۸۸     ۱۴۶۳۴
دینار بحرین     ۳۱۰۷۸     ۳۱۱۷۵
درهم امارات     ۳۱۸۹     ۳۱۹۹
ریال عربستان     ۳۱۲۵     ۳۱۳۵
دینار کویت     ۴۲۶۹۵     ۴۲۸۲۹
کورون سوئد     ۱۸۵۳     ۱۸۵۹
کورون نروژ     ۲۱۳۷     ۲۱۴۴
کورون دانمارک     ۲۲۵۴     ۲۲۶۱
دلار هنگ کنگ     ۱۵۰۶     ۱۵۱۱
ریال عمان     ۳۰۴۳۷     ۳۰۵۳۲
روبل روسیه     ۴۱۷     ۴۲۲
ریال قطر     ۳۲۱۸     ۳۲۲۸
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۸۰۵     ۱۰۸۳۹
لیرترکیه     ۷۴۳۸     ۷۴۶۱

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 13/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۴
دلار کانادا     ۱۲۵۰     ۱۲۷۰
یورو     ۱۷۰۰     ۱۷۲۰
پوند انگلستان     ۱۹۳۰     ۱۹۴۵
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۹۵
فرانک سوئیس     ۱۴۲۰     ۱۴۳۸
کورون سوئد     ۱۸۶     ۱۹۱
کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۱۷
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۵     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۴۵
ریال عربستان     ۳۱۱     ۳۲۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۱۵     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۹۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۵۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۹۱     ۱۰۶۲۶
دلار استرالیا     ۱۱۴۰۷     ۱۱۴۴۶
دلار کانادا     ۱۱۰۷۵     ۱۱۱۱۲
یورو     ۱۵۴۱۹     ۱۵۴۶۹
پوند انگلیس     ۱۷۰۶۷     ۱۷۱۲۷
فرانک سوئیس     ۱۲۵۲۵     ۱۲۵۶۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۳۴     ۱۳۱۸۰
دینار بحرین     ۲۸۱۴۳     ۲۸۲۴۰
درهم امارات     ۲۸۸۷     ۲۸۹۷
ریال عربستان     ۲۸۳۰     ۲۸۴۰
دینار کویت     ۳۸۷۷۱     ۳۸۹۰۵
کورون سوئد     ۱۷۰۱     ۱۷۰۷
کورون نروژ     ۱۹۸۲     ۱۹۸۹
کورون دانمارک     ۲۰۷۲     ۲۰۷۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۴     ۱۳۶۹
ریال عمان     ۲۷۴۸۲     ۲۷۵۷۷
روبل روسیه     ۳۸۰     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۹۱۴     ۲۹۲۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۷۸     ۱۰۰۱۲
لیرترکیه     ۶۶۰۳     ۶۶۲۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 02/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۲     ۱۱۳۲
دلار کانادا     ۱۲۱۵     ۱۲۲۸
یورو     ۱۶۳۰     ۱۶۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۷۰     ۱۸۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۸     ۱۲۴۸
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۱۵
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۱     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۰     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۹۰     ۷۰۲
ریال عربستان     ۳۰۲     ۳۰۸
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۱۰     ۳۱۵
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۲     ۱۸۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۰     ۱۰۵۵۵
دلار استرالیا     ۱۱۴۳۱     ۱۱۴۷۰
دلار کانادا     ۱۱۱۱۶     ۱۱۱۵۳
یورو     ۱۵۰۹۹     ۱۵۱۴۹
پوند انگلیس     ۱۷۱۸۲     ۱۷۲۴۲
فرانک سوئیس     ۱۲۸۷۴     ۱۲۹۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۴۲۰     ۱۳۴۶۶
دینار بحرین     ۲۷۹۵۲     ۲۸۰۴۹
درهم امارات     ۲۸۶۸     ۲۸۷۸
ریال عربستان     ۲۸۱۱     ۲۸۲۱
دینار کویت     ۳۸۵۰۹     ۳۸۶۴۳
کورون سوئد     ۱۶۶۵     ۱۶۷۱
کورون نروژ     ۱۹۴۸     ۱۹۵۵
کورون دانمارک     ۲۰۳۰     ۲۰۳۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۷۰     ۲۷۴۶۵
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۸۳
ریال قطر     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۲۹     ۱۰۰۶۳
لیرترکیه     ۶۲۱۰     ۶۲۳۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 24/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۸     ۱۱۶۵
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۰۸
یورو     ۱۶۷۴     ۱۶۸۰
پوند انگلستان     ۱۹۲۵     ۱۹۴۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۷     ۱۲۳۷
فرانک سوئیس     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
کورون سوئد     ۱۸۴     ۱۸۸
کورون نروژ     ۲۰۹     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۹۵     ۱۵۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۷۵
ریال عربستان     ۳۰۵     ۳۱۳
دینار کویت     ۳۹۰۰     ۴۲۵۰
درهم امارات     ۳۱۵     ۳۲۰
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۴     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۳۰۰     ۱۴۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۵۴     ۱۰۵۸۹
دلار استرالیا     ۱۱۰۱۶     ۱۱۰۵۵
دلار کانادا     ۱۰۷۰۴     ۱۰۷۴۱
یورو     ۱۵۰۸۳     ۱۵۱۳۳
پوند انگلیس     ۱۷۲۱۹     ۱۷۲۷۹
فرانک سوئیس     ۱۳۳۷۳     ۱۳۴۱۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۶۷     ۱۳۸۱۳
دینار بحرین     ۲۸۰۴۷     ۲۸۱۴۴
درهم امارات     ۲۸۷۷     ۲۸۸۷
ریال عربستان     ۲۸۲۰     ۲۸۳۰
دینار کویت     ۳۸۳۷۱     ۳۸۵۰۵
کورون سوئد     ۱۶۳۴     ۱۶۴۰
کورون نروژ     ۱۹۲۵     ۱۹۳۲
کورون دانمارک     ۲۰۲۹     ۲۰۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۷     ۱۳۶۲
ریال عمان     ۲۷۴۶۱     ۲۷۵۵۶
روبل روسیه     ۳۵۹     ۳۶۴
ریال قطر     ۲۹۰۴     ۲۹۱۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۹۹     ۹۸۳۳
لیرترکیه     ۵۹۴۲     ۵۹۶۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 21/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
دلار کانادا     ۱۲۵۳     ۱۲۶۰
یورو     ۱۷۰۵     ۱۷۱۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۵     ۱۹۹۸
دلار استرالیا     ۱۲۸۵     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۴۴۰     ۱۴۶۰
کورون سوئد     ۱۸۹     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۱۸     ۲۲۴
کورون دانمارک     ۲۲۲     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۵۵۰     ۱۵۸۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۰۵     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۲۰     ۳۲۸
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۲۵۰
درهم امارات     ۳۳۴     ۳۳۹
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۹۰     ۱۹۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۴۰     ۱۵۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۸۶     ۱۰۷۲۱
دلار استرالیا     ۱۱۱۱۴     ۱۱۱۵۳
دلار کانادا     ۱۰۷۱۶     ۱۰۷۵۳
یورو     ۱۴۵۲۰     ۱۴۵۷۰
پوند انگلیس     ۱۶۹۷۲     ۱۷۰۳۲
فرانک سوئیس     ۱۲۰۷۰     ۱۲۱۱۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۱۴     ۱۳۸۶۰
دینار بحرین     ۲۸۳۹۸     ۲۸۴۹۵
درهم امارات     ۲۹۱۴     ۲۹۲۴
ریال عربستان     ۲۸۵۵     ۲۸۶۵
دینار کویت     ۳۸۸۱۴     ۳۸۹۴۸
کورون سوئد     ۱۶۳۱     ۱۶۳۷
کورون نروژ     ۱۹۳۲     ۱۹۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۵۵     ۱۹۶۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۳     ۱۳۷۸
ریال عمان     ۲۷۸۰۷     ۲۷۹۰۲
روبل روسیه     ۳۵۳     ۳۵۸
ریال قطر     ۲۹۴۱     ۲۹۵۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۳۷     ۹۹۷۱
لیرترکیه     ۵۹۵۶     ۵۹۷۹

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 12/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۰     ۱۲۱۵
دلار کانادا     ۱۱۶۰     ۱۱۹۰
یورو     ۱۶۱۵     ۱۶۴۰
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۵     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۳۰۰     ۱۳۵۰
کورون سوئد     ۱۸۷     ۱۹۲
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۵۶۰     ۱۶۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۶۷۰     ۶۸۰
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۳۰
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۲۰     ۳۳۵
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴٫۵
منات آذربایجان     ۱۵۲۰     ۱۵۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۹۰     ۱۰۷۲۵
دلار استرالیا     ۱۰۱۸۷     ۱۰۲۲۶
دلار کانادا     ۱۰۱۷۲     ۱۰۲۰۹
یورو     ۱۴۱۱۳     ۱۴۱۶۳
پوند انگلیس     ۱۶۵۴۷     ۱۶۶۰۷
فرانک سوئیس     ۱۱۶۵۰     ۱۱۶۹۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۷۰     ۱۴۰۱۶
دینار بحرین     ۲۸۴۱۴     ۲۸۵۱۱
درهم امارات     ۲۹۱۵     ۲۹۲۵
ریال عربستان     ۲۸۵۶     ۲۸۶۶
دینار کویت     ۳۸۶۱۴     ۳۸۷۴۸
کورون سوئد     ۱۵۵۱     ۱۵۵۷
کورون نروژ     ۱۸۱۴     ۱۸۲۱
کورون دانمارک     ۱۹۰۱     ۱۹۰۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۶     ۱۳۸۱
ریال عمان     ۲۷۸۲۷     ۲۷۹۲۲
روبل روسیه     ۳۲۷     ۳۳۲
ریال قطر     ۲۹۴۲     ۲۹۵۲
هزاروون کره جنوبی     ۸۹۵۷     ۸۹۹۱
لیرترکیه     ۵۶۷۰     ۵۶۹۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۷/۹۰