قیمت طلا ۱۱/۱۲/۸۹

قیمت طلا 11/12/89

بهار آزادی طرح قدیم:      ۴۵۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۲۰۰۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۱۱/۱۲/۸۹

قیمت طلا ۰۹/۰۱/۹۰

قیمت طلا 09/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۹۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۸۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۸۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۸۹۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۸۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۸۴۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۹۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۸۷۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۳۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۸۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۵۳۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۸۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۷۵۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۸۵۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۱۸۷۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۰۹/۰۱/۹۰

قیمت طلا ۲۹/۰۱/۹۰

قیمت طلا 29/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۷۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۱۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۴۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۵۱۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۹۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۵۵۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۵۹۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۶۰۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۹۱۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۶۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۶۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۹/۰۱/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه  19/02/90

تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۲۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۴۰۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۴۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۴۴۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۵۵۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۶۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۶۳۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۶۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۱۵۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۵۸۷۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۶۲۴۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۹/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۸/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه  08/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۵۱۳۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۵۶۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۴۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۹۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۵۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۰۶۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۸۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۸/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۳۰/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه  30/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۵۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۶۸۸۸
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۳۹۲
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۵۱۲

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۳۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۵۸۵۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۶۸۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۷۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۸۶۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۰۱۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۲۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۱۴۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۴۶۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۴۴۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۹۶۷۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۳۰/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۰/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه  20/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۴۳۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۱۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۴۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۶۲۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۵۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۶۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۴۹۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۸۰۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۲۸۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۹۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۳۹۷۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۱۷۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۶۸۹۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۰/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۹/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه  09/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۴۸۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۳۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۳۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۸۴۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۴۲۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۱۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۸۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۲۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۲۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۴۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۶۸۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۹۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۵۹۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۹/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه  02/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۷۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۷۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۳۳۵۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۵۷۲۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۶۲۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۶۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۱۳۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۴۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۷۵۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۹۲۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۰۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۳۲۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۳۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۷۰۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۶۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۵۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۲۸۷۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه  28/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۳۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۰۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۹۵۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۲۳۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۵۶۰
سکه گرمی :     ۷۵۹۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۹۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۵۰۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۳۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۸۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۳۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۳۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۷۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۶۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۱۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۰۰۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۳۹۱۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۸/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه  18/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۴۰۸۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۹۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۴۱۶۰
سکه گرمی :     ۷۰۷۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۴۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۷۶۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۹۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۲۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۲۸۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۴۹۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۵۶۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۷۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۸۰۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۴۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۳۵۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۵۹۹۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۸/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۷/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه  07/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۸۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۸۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۷۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۷۸۲۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۹۳۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۶۰۰
سکه گرمی :     ۷۳۸۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۳۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۴۷۸۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۳۷۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۱۰۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۶۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۷۵۳۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۹۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۸۹۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۲۸۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۲۷۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۵۸۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۰۵۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۱۸۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۷/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه  29/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۲۶۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۱۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۷۱۶۰
سکه گرمی :     ۷۶۹۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۸۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۳۹۴۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۷۴۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۱۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۲۰۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۶۲۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۰۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۴۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۸۵۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۳۶۱۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۹/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۱۲/۸۹

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 21/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۷۰     ۱۱۸۰
یورو     ۱۵۳۰     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۲۰     ۱۸۴۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۵     ۱۱۵۵
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۵
کورون نروژ     ۱۹۵     ۱۹۹
کورون دانمارک     ۲۰۳     ۲۰۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۲     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۷۵
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۰     ۳۰۵
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۳     ۳٫۳
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۲۵     ۱۰۳۴۵
دلار استرالیا     ۱۰۴۸۰     ۱۰۵۲۰
دلار کانادا     ۱۰۶۱۰     ۱۰۶۵۰
یورو     ۱۴۳۴۹     ۱۴۳۶۹
پوند انگلیس     ۱۶۵۸۸     ۱۶۶۴۳
فرانک سوئیس     ۱۱۱۰۲     ۱۱۱۴۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۶۰۲     ۱۲۶۵۲
دینار بحرین     ۲۷۳۸۸     ۲۷۴۵۸
درهم امارات     ۲۸۱۱     ۲۸۴۱
ریال عربستان     ۲۷۵۳     ۲۷۶۵
دینار کویت     ۳۷۲۵۰     ۳۷۳۲۰
کورون سوئد     ۱۶۲۹     ۱۶۴۱
کورون نروژ     ۱۸۴۲     ۱۸۵۴
کورون دانمارک     ۱۹۲۴     ۱۹۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۵     ۱۳۴۰
ریال عمان     ۲۶۸۴۶     ۲۶۹۰۱
روبل روسیه     ۳۶۳     ۳۷۵
ریال قطر     ۲۸۳۷     ۲۸۶۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۷۰     ۹۲۰۰
لیرترکیه     ۶۵۲۳     ۶۵۵۸

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۱/۹۰

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 18/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۰     ۱۱۲۸
دلار کانادا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۵
یورو     ۱۵۹۰     ۱۶۰۸
پوند انگلستان     ۱۸۲۵     ۱۸۳۵
دلار استرالیا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۵
فرانک سوئیس     ۱۲۱۰     ۱۲۲۰
کورون سوئد     ۱۷۷     ۱۸۰
کورون نروژ     ۲۰۰     ۲۰۳
کورون دانمارک     ۲۱۰     ۲۱۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۰     ۱۳۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۲۰     ۷۳۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۰
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۸۸۰
درهم امارات     ۳۰۲     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۶۸     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۰۷     ۱۰۴۲۷
دلار استرالیا     ۱۰۸۸۲     ۱۰۹۲۲
دلار کانادا     ۱۰۸۲۲     ۱۰۸۶۲
یورو     ۱۴۸۹۱     ۱۴۹۱۱
پوند انگلیس     ۱۶۹۷۱     ۱۷۰۲۶
فرانک سوئیس     ۱۱۳۳۷     ۱۱۳۸۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۲۰۱     ۱۲۲۵۱
دینار بحرین     ۲۷۶۰۶     ۲۷۶۷۶
درهم امارات     ۲۸۳۳     ۲۸۶۳
ریال عربستان     ۲۷۷۵     ۲۷۸۷
دینار کویت     ۳۷۶۹۸     ۳۷۷۶۸
کورون سوئد     ۱۶۴۶     ۱۶۵۸
کورون نروژ     ۱۹۰۳     ۱۹۱۵
کورون دانمارک     ۱۹۹۶     ۲۰۰۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۹     ۱۳۵۴
ریال عمان     ۲۷۰۴۵     ۲۷۱۱۵
روبل روسیه     ۳۷۰     ۳۸۲
ریال قطر     ۲۸۵۹     ۲۸۸۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۶۴     ۹۵۹۹
لیرترکیه     ۶۸۸۰     ۶۹۱۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۲/۹۰

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 07/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۰     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۹۵     ۱۲۰۱
یورو     ۱۶۳۵     ۱۶۴۵
پوند انگلستان     ۱۸۴۱     ۱۸۵۱
دلار استرالیا     ۱۲۱۰     ۱۲۱۹
فرانک سوئیس     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۷     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۶     ۲۲۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۶     ۱۳۶۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۷۹۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۳۰۵     ۳۰۷
هزاردینار عراق     ۹۳۵     ۹۴۵
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۴۷     ۱۰۴۶۷
دلار استرالیا     ۱۱۳۲۰     ۱۱۳۶۰
دلار کانادا     ۱۱۰۰۳     ۱۱۰۴۳
یورو     ۱۵۳۴۱     ۱۵۳۶۱
پوند انگلیس     ۱۷۲۴۲     ۱۷۲۹۷
فرانک سوئیس     ۱۱۹۷۹     ۱۲۰۲۴
یکصد ین ژاپن     ۱۲۸۱۴     ۱۲۸۶۴
دینار بحرین     ۲۷۷۱۱     ۲۷۷۸۱
درهم امارات     ۲۸۴۴     ۲۸۷۴
ریال عربستان     ۲۷۸۵     ۲۷۹۷
دینار کویت     ۳۷۹۶۳     ۳۸۰۳۳
کورون سوئد     ۱۷۲۰     ۱۷۳۲
کورون نروژ     ۱۹۷۵     ۱۹۸۷
کورون دانمارک     ۲۰۵۷     ۲۰۶۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۱۳۳     ۲۷۲۰۳
روبل روسیه     ۳۷۷     ۳۸۹
ریال قطر     ۲۸۸۴     ۲۹۱۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۸۳     ۹۷۱۸
لیرترکیه     ۶۸۶۸     ۶۹۰۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 27/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۰     ۱۱۷۸
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
یورو     ۱۶۶۵     ۱۶۷۵
پوند انگلستان     ۱۹۳۳     ۱۹۴۲
دلار استرالیا     ۱۲۷۶     ۱۲۸۴
فرانک سوئیس     ۱۳۴۶     ۱۳۵۷
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۰۷     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۸     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۸۷     ۳۹۷
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۳۰۹     ۳۱۴
دینار کویت     ۳۸۲۰     ۳۹۲۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۵     ۱۰۵۸۵
دلار استرالیا     ۱۱۱۷۶     ۱۱۲۱۶
دلار کانادا     ۱۰۸۴۴     ۱۰۸۸۴
یورو     ۱۴۹۷۲     ۱۴۹۹۲
پوند انگلیس     ۱۷۱۱۸     ۱۷۱۷۳
فرانک سوئیس     ۱۱۹۵۳     ۱۱۹۹۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۳۶     ۱۳۰۸۶
دینار بحرین     ۲۸۰۳۲     ۲۸۱۰۲
درهم امارات     ۲۸۷۶     ۲۹۰۶
ریال عربستان     ۲۸۱۸     ۲۸۳۰
دینار کویت     ۳۸۲۳۲     ۳۸۳۰۲
کورون سوئد     ۱۶۶۷     ۱۶۷۹
کورون نروژ     ۱۹۰۱     ۱۹۱۳
کورون دانمارک     ۲۰۰۸     ۲۰۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۹     ۱۳۷۴
ریال عمان     ۲۷۴۴۶     ۲۷۵۱۶
روبل روسیه     ۳۷۶     ۳۸۸
ریال قطر     ۲۹۰۳     ۲۹۳۳
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۹۰     ۹۷۲۵
لیرترکیه     ۶۶۴۴     ۶۶۷۹

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۵     ۱۲۱۵
دلار کانادا     ۱۲۴۵     ۱۲۶۵
یورو     ۱۷۵۰     ۱۷۷۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۰     ۲۰۰۰
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۴۱۰     ۱۴۲۰
کورون سوئد     ۱۹۵     ۲۰۰
کورون نروژ     ۲۱۷     ۲۲۳
کورون دانمارک     ۲۲۷     ۲۳۲
یکصد ین ژاپن     ۱۴۵۵     ۱۴۶۵
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۷۵۰     ۷۸۰
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۴
دینار کویت     ۴۳۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۵
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۱۰۰۰
یوان چین     ۱۸۴     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۹     ۴۴
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۴٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۸
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۳۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۲۱     ۱۱۷۴۱
دلار استرالیا     ۱۲۴۹۵     ۱۲۵۳۵
دلار کانادا     ۱۱۹۸۷     ۱۲۰۲۷
یورو     ۱۷۱۸۰     ۱۷۲۰۰
پوند انگلیس     ۱۹۲۴۷     ۱۹۳۰۲
فرانک سوئیس     ۱۴۰۱۱     ۱۴۰۵۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۶۶۲     ۱۴۷۱۲
دینار بحرین     ۳۱۱۰۰     ۳۱۱۷۰
درهم امارات     ۳۱۹۰     ۳۲۲۰
ریال عربستان     ۳۱۲۵     ۳۱۳۷
دینار کویت     ۴۲۸۹۶     ۴۲۹۶۶
کورون سوئد     ۱۹۰۴     ۱۹۱۶
کورون نروژ     ۲۱۸۹     ۲۲۰۱
کورون دانمارک     ۲۳۰۳     ۲۳۱۵
دلار هنگ کنگ     ۱۵۰۷     ۱۵۲۲
ریال عمان     ۳۰۴۴۵     ۳۰۵۱۵
روبل روسیه     ۴۲۳     ۴۳۵
ریال قطر     ۳۲۲۰     ۳۲۵۰
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۸۲۲     ۱۰۸۵۷
لیرترکیه     ۷۴۱۳     ۷۴۴۸

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 08/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۰     ۱۱۶۵
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۲۱۸
یورو     ۱۶۶۰     ۱۶۷۵
پوند انگلستان     ۱۸۷۰     ۱۹۰۰
دلار استرالیا     ۱۲۱۵     ۱۲۳۵
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۳۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۲     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۰     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۲     ۱۴۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۲
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۴۵
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۱۶
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۱۱     ۳۲۲
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۶۵
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۵۱     ۱۰۶۸۶
دلار استرالیا     ۱۱۲۴۲     ۱۱۲۸۱
دلار کانادا     ۱۰۸۷۸     ۱۰۹۱۵
یورو     ۱۵۲۸۶     ۱۵۳۳۶
پوند انگلیس     ۱۷۰۶۱     ۱۷۱۲۱
فرانک سوئیس     ۱۲۸۲۷     ۱۲۸۷۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۷۱     ۱۳۲۱۷
دینار بحرین     ۲۸۳۰۲     ۲۸۳۹۹
درهم امارات     ۲۹۰۴     ۲۹۱۴
ریال عربستان     ۲۸۴۶     ۲۸۵۶
دینار کویت     ۳۸۸۵۶     ۳۸۹۹۰
کورون سوئد     ۱۶۵۵     ۱۶۶۱
کورون نروژ     ۱۹۶۷     ۱۹۷۴
کورون دانمارک     ۲۰۵۴     ۲۰۶۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۲     ۱۳۷۷
ریال عمان     ۲۷۷۱۴     ۲۷۸۰۹
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۸۳
ریال قطر     ۲۹۳۱     ۲۹۴۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۹۲     ۹۹۲۶
لیرترکیه     ۶۴۹۹     ۶۵۲۲

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 29/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۸     ۱۱۴۸
دلار کانادا     ۱۲۲۰     ۱۲۳۵
یورو     ۱۶۴۰     ۱۶۴۸
پوند انگلستان     ۱۸۶۰     ۱۸۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۴۸     ۱۲۵۵
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۲۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۲     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۱     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۹۲     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۰۲     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۱۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۱۷
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۸     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۱۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۱     ۱۰۵۵۶
دلار استرالیا     ۱۱۳۰۴     ۱۱۳۴۳
دلار کانادا     ۱۱۰۸۸     ۱۱۱۲۵
یورو     ۱۴۸۹۴     ۱۴۹۴۴
پوند انگلیس     ۱۶۹۹۹     ۱۷۰۵۹
فرانک سوئیس     ۱۲۷۸۲     ۱۲۸۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۲۰     ۱۳۳۶۶
دینار بحرین     ۲۷۹۶۰     ۲۸۰۵۷
درهم امارات     ۲۸۶۹     ۲۸۷۹
ریال عربستان     ۲۸۱۱     ۲۸۲۱
دینار کویت     ۳۸۴۰۸     ۳۸۵۴۲
کورون سوئد     ۱۶۲۳     ۱۶۲۹
کورون نروژ     ۱۹۱۲     ۱۹۱۹
کورون دانمارک     ۲۰۰۲     ۲۰۰۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۸۱     ۲۷۴۷۶
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۹۰     ۱۰۰۲۴
لیرترکیه     ۶۳۵۸     ۶۳۸۱

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۰     ۱۱۷۹
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۲۱۰
یورو     ۱۶۵۵     ۱۶۷۵
پوند انگلستان     ۱۹۰۵     ۱۹۲۸
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۵۰۰     ۱۵۱۵
کورون سوئد     ۱۸۳     ۱۸۶
کورون نروژ     ۲۰۷     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۷     ۲۲۱
یکصد ین ژاپن     ۱۴۴۰     ۱۴۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۰     ۳۹۰
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۷۵
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۴۱۵۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۱۸
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۵۴     ۱۰۵۸۹
دلار استرالیا     ۱۰۶۷۴     ۱۰۷۱۳
دلار کانادا     ۱۰۶۱۴     ۱۰۶۵۱
یورو     ۱۵۰۰۹     ۱۵۰۵۹
پوند انگلیس     ۱۷۲۶۲     ۱۷۳۲۲
فرانک سوئیس     ۱۴۰۷۶     ۱۴۱۲۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۹۹     ۱۳۷۴۵
دینار بحرین     ۲۸۰۴۵     ۲۸۱۴۲
درهم امارات     ۲۸۷۷     ۲۸۸۷
ریال عربستان     ۲۸۲۰     ۲۸۳۰
دینار کویت     ۳۸۷۴۳     ۳۸۸۷۷
کورون سوئد     ۱۶۳۳     ۱۶۳۹
کورون نروژ     ۱۹۳۵     ۱۹۴۲
کورون دانمارک     ۲۰۱۹     ۲۰۲۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۴۵۶     ۲۷۵۵۱
روبل روسیه     ۳۶۱     ۳۶۶
ریال قطر     ۲۹۰۴     ۲۹۱۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۹۴     ۹۷۲۸
لیرترکیه     ۵۸۷۹     ۵۹۰۲

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۷/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 17/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
دلار کانادا     ۱۲۷۷     ۱۲۹۰
یورو     ۱۷۷۰     ۱۷۸۰
پوند انگلستان     ۲۰۲۰     ۲۰۳۰
دلار استرالیا     ۱۳۰۷     ۱۳۲۳
فرانک سوئیس     ۱۵۳۳     ۱۵۵۵
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۲۶     ۲۳۰
کورون دانمارک     ۲۳۲     ۲۳۶
یکصد ین ژاپن     ۱۵۹۲     ۱۶۰۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۲۸
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۲۰
ریال عربستان     ۳۲۳     ۳۳۰
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۳۰۰
درهم امارات     ۳۳۸     ۳۴۴
هزاردینار عراق     ۹۸۰     ۱۰۳۰
یوان چین     ۱۹۰     ۱۹۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۴۴۰     ۱۵۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۹۶     ۱۰۶۳۱
دلار استرالیا     ۱۱۲۳۳     ۱۱۲۷۲
دلار کانادا     ۱۰۷۷۲     ۱۰۸۰۹
یورو     ۱۴۸۹۲     ۱۴۹۴۲
پوند انگلیس     ۱۶۹۴۱     ۱۷۰۰۱
فرانک سوئیس     ۱۲۳۵۰     ۱۲۳۹۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۱۹     ۱۳۷۶۵
دینار بحرین     ۲۸۱۵۷     ۲۸۲۵۴
درهم امارات     ۲۸۸۹     ۲۸۹۹
ریال عربستان     ۲۸۳۱     ۲۸۴۱
دینار کویت     ۳۸۷۵۱     ۳۸۸۸۵
کورون سوئد     ۱۶۶۴     ۱۶۷۰
کورون نروژ     ۱۹۶۷     ۱۹۷۴
کورون دانمارک     ۲۰۰۴     ۲۰۱۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۳     ۱۳۶۸
ریال عمان     ۲۷۵۷۴     ۲۷۶۶۹
روبل روسیه     ۳۵۸     ۳۶۳
ریال قطر     ۲۹۱۶     ۲۹۲۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۸۴     ۹۹۱۸
لیرترکیه     ۶۰۳۷     ۶۰۶۰

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۷/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 09/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۶۲     ۱۲۷۳
دلار کانادا     ۱۲۶۰     ۱۲۷۰
یورو     ۱۷۳۰     ۱۷۵۰
پوند انگلستان     ۲۰۲۰     ۲۰۴۵
دلار استرالیا     ۱۳۰۵     ۱۳۱۵
فرانک سوئیس     ۱۴۴۰     ۱۴۶۵
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۴
کورون نروژ     ۲۲۱     ۲۲۶
کورون دانمارک     ۲۳۰     ۲۳۶
یکصد ین ژاپن     ۱۶۶۰     ۱۶۸۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۲
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۴۰     ۳۵۰
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۵۱     ۳۵۶
هزاردینار عراق     ۹۸۰     ۱۰۳۰
یوان چین     ۱۹۷     ۲۰۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۴
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۵۲۰     ۱۶۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۱۰     ۱۰۷۴۵
دلار استرالیا     ۱۰۳۶۹     ۱۰۴۰۸
دلار کانادا     ۱۰۲۲۲     ۱۰۲۵۹
یورو     ۱۴۳۳۲     ۱۴۳۸۲
پوند انگلیس     ۱۶۷۲۱     ۱۶۷۸۱
فرانک سوئیس     ۱۱۸۱۶     ۱۱۸۶۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۲۴     ۱۳۹۷۰
دینار بحرین     ۲۸۴۵۹     ۲۸۵۵۶
درهم امارات     ۲۹۲۰     ۲۹۳۰
ریال عربستان     ۲۸۶۱     ۲۸۷۱
دینار کویت     ۳۸۷۴۶     ۳۸۸۸۰
کورون سوئد     ۱۵۶۳     ۱۵۶۹
کورون نروژ     ۱۸۳۰     ۱۸۳۷
کورون دانمارک     ۱۹۳۱     ۱۹۳۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۹     ۱۳۸۴
ریال عمان     ۲۷۸۶۸     ۲۷۹۶۳
روبل روسیه     ۳۳۲     ۳۳۷
ریال قطر     ۲۹۴۷     ۲۹۵۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۰۸۵     ۹۱۱۹
لیرترکیه     ۵۷۷۰     ۵۷۹۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 27/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۵۵     ۱۲۶۴
دلار کانادا     ۱۲۴۸     ۱۲۵۸
یورو     ۱۷۳۳     ۱۷۴۳
پوند انگلستان     ۱۹۹۲     ۲۰۰۶
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۳۹۰     ۱۴۱۰
کورون سوئد     ۱۸۸     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۱۹     ۲۲۲
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۲
یکصد ین ژاپن     ۱۶۲۰     ۱۶۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۸
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۶۷۵     ۶۹۰
ریال عربستان     ۳۳۰     ۳۳۸
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۴۱     ۳۴۸
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۴۵
یوان چین     ۱۹۸     ۲۰۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۴۸۵     ۱۵۸۵

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۴۵     ۱۰۶۸۰
دلار استرالیا     ۱۰۹۹۰     ۱۱۰۲۹
دلار کانادا     ۱۰۵۴۵     ۱۰۵۸۲
یورو     ۱۴۶۹۸     ۱۴۷۴۸
پوند انگلیس     ۱۶۷۹۷     ۱۶۸۵۷
فرانک سوئیس     ۱۱۹۰۸     ۱۱۹۵۲
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۰۲     ۱۳۹۴۸
دینار بحرین     ۲۸۲۸۷     ۲۸۳۸۴
درهم امارات     ۲۹۰۲     ۲۹۱۲
ریال عربستان     ۲۸۴۴     ۲۸۵۴
دینار کویت     ۳۸۶۸۰     ۳۸۸۱۴
کورون سوئد     ۱۶۱۴     ۱۶۲۰
کورون نروژ     ۱۹۰۵     ۱۹۱۲
کورون دانمارک     ۱۹۷۹     ۱۹۸۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۲     ۱۳۷۷
ریال عمان     ۲۷۷۰۲     ۲۷۷۹۷
روبل روسیه     ۳۴۲     ۳۴۷
ریال قطر     ۲۹۲۹     ۲۹۳۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۴۳۷     ۹۴۷۱
لیرترکیه     ۵۷۵۰     ۵۷۷۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۷/۹۰