قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا ۲۳/۰۱/۹۰

قیمت طلا 23/01/90
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۱۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۰۸۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۴۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۷۳۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۸۴۳۶۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۰۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۹۴۱۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۲۲۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۰۴۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۴۵۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۱۵۰۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۶۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۲۵۱۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۸۹۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۴۵۸۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۳۴۴۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۳/۰۱/۹۰

قیمت طلا ۱۲/۰۲/۹۰

قیمت طلا 12/02/90

بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۶۰۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۱۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۶۳۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۸۱۹۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۷۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۳۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۰۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۱۲۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۲۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۲۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۶۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۴۲۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۴۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۱۲/۰۲/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه  02/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۶۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۰۹۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۶۸۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۸۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۰۰۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۴۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۰۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۲۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۸۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۳۳۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۷۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۴۲۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۱۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۶۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۹۷۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۲/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه  23/03/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۷۸۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۶۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۳۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۷۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۷۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۳۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۲۷۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۰۰۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۱۳۵۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۶۳۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۲۴۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۸۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۷۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۱۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۹۱۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۴۱۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۶۰۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۶۶۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۸۴۶۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۱۸۹۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۳/۰۳/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه  14/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۶۴۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۳۲۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۶۴۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۸۶۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۹۷۸۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۲۹۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۰۸۴۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۵۳۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۱۹۷۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۷۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۰۸۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۰۱۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۱۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۲۵۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۶۳۸۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۷۳۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۴/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه  03/04/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۵۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۲۵۳۶۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۲۶۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۰۱۲۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۰۸۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۰۲۹۸۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۴۰۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۱۳۸۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۶۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۲۵۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۹۰۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۳۶۸۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۱۴۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۴۷۹۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۳۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۷۰۶۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۸۸۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۳/۰۴/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه  25/05/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۸۱۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۹۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۷۱۱۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۳۵۵۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۴۸۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۳۰۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۶۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۹۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۸۶۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۱۸۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۱۶۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۴۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۴۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۷۴۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۶۷۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۰۱۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۲۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۵۶۸۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۵/۰۵/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه  21/06/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۵۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۳۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۷۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۴۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۸۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۳۲۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۶۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۶۹۶۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۱۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۶۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۵۶۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۰۲۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۸۷۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۴۹۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۹۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۹۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۵۰۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۱۳۳۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۸۱۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۴۲۱۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۴۳۸۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۱/۰۶/۹۰

قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه  12/07/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۸۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۹۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۴۰۸۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۴۹۶۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۳۳۱۲۰
سکه گرمی :     ۷۰۲۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۰۲۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۲۳۶۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۸۵۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۳۵۵۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۱۲۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۴۸۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۳۹۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۶۰۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۶۷۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۷۳۱۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۹۳۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۹۸۱۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۴۸۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۱۲/۰۷/۹۰

قیمت طلا و سکه ۰۱/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه  01/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۵۹۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۶۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۶۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۵۷۴۴۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۸۹۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۱۴۴۰
سکه گرمی :     ۷۲۸۰۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۱۷۷۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۳۱۶۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۰۲۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۴۳۹۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۳۰۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۵۷۲۳۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۵۹۲۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۷۰۲۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۸۷۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۸۲۸۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۱۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۰۸۷۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۷۱۳۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۰۱/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۸/۹۰

قیمت طلا و سکه  22/08/90

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۱۹۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۳۰۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۵۳۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۸۱۰۰۰

قیمت فروش سکه در بانک(تومان)
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۶۰۸۹۲۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۹۵۳۶۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۹۷۶۰
سکه گرمی :     ۷۷۴۸۰

قیمت طلا در بازار ایران(تومان)
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۴۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۶۳۳۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۷۱۴۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۷۷۳۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۶۰۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۹۲۴۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۳۵۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۳۰۷۱۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۶۷۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۲۱۵۷۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۹۹۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۵۱۰۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۶۳۲۰

ادامه خواندن قیمت طلا و سکه ۲۲/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 14/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۷۵     ۱۱۹۳
یورو     ۱۵۳۰     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۵۰     ۱۸۶۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۵     ۱۱۶۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۰     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۴     ۱۷۹
کورون نروژ     ۱۹۶     ۲۰۱
کورون دانمارک     ۲۰۳     ۲۰۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۰     ۱۳۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۲۹۵     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۸۵۰
درهم امارات     ۳۰۴     ۳۱۰
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۲۸۲     ۱۰۳۰۲
دلار استرالیا     ۱۰۴۲۸     ۱۰۴۶۸
دلار کانادا     ۱۰۵۶۹     ۱۰۶۰۹
یورو     ۱۴۳۷۴     ۱۴۳۹۴
پوند انگلیس     ۱۶۷۳۵     ۱۶۷۹۰
فرانک سوئیس     ۱۱۱۱۳     ۱۱۱۵۸
یکصد ین ژاپن     ۱۲۴۹۱     ۱۲۵۴۱
دینار بحرین     ۲۷۲۷۵     ۲۷۳۴۵
درهم امارات     ۲۷۹۹     ۲۸۲۹
ریال عربستان     ۲۷۴۲     ۲۷۵۴
دینار کویت     ۳۷۰۲۷     ۳۷۰۹۷
کورون سوئد     ۱۶۱۹     ۱۶۳۱
کورون نروژ     ۱۸۴۶     ۱۸۵۸
کورون دانمارک     ۱۹۲۸     ۱۹۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۱     ۱۳۳۶
ریال عمان     ۲۶۷۰۸     ۲۶۷۶۳
روبل روسیه     ۳۶۵     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۲۶     ۲۸۵۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۲۰۰     ۹۲۳۰
لیرترکیه     ۶۴۳۰     ۶۴۶۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 11/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۵۲     ۱۱۶۲
یورو     ۱۵۶۰     ۱۵۷۰
پوند انگلستان     ۱۸۰۰     ۱۸۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
فرانک سوئیس     ۱۱۹۵     ۱۲۲۵
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون دانمارک     ۲۰۴     ۲۰۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۵
ریال عربستان     ۲۹۵     ۲۹۹
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۲     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۶
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۰     ۲۳
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۹۸     ۱۰۴۱۸
دلار استرالیا     ۱۰۷۲۷     ۱۰۷۶۷
دلار کانادا     ۱۰۷۰۱     ۱۰۷۴۱
یورو     ۱۴۶۹۷     ۱۴۷۱۷
پوند انگلیس     ۱۶۷۲۹     ۱۶۷۸۴
فرانک سوئیس     ۱۱۳۳۲     ۱۱۳۷۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۸۷     ۱۲۶۳۷
دینار بحرین     ۲۷۵۷۹     ۲۷۶۴۹
درهم امارات     ۲۸۳۱     ۲۸۶۱
ریال عربستان     ۲۷۷۲     ۲۷۸۴
دینار کویت     ۳۷۵۲۱     ۳۷۵۹۱
کورون سوئد     ۱۶۴۵     ۱۶۵۷
کورون نروژ     ۱۸۶۷     ۱۸۷۹
کورون دانمارک     ۱۹۷۰     ۱۹۸۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۵     ۱۳۵۰
ریال عمان     ۲۷۰۰۷     ۲۷۰۶۲
روبل روسیه     ۳۶۵     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۶۴     ۲۸۹۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۴۴۲     ۹۴۷۲
لیرترکیه     ۶۷۱۲     ۶۷۴۷

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز  دلار - پوند - یورو ... 31/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۵     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۷۴     ۱۱۹۰
یورو     ۱۶۰۰     ۱۶۱۰

پوند انگلستان     ۱۸۱۰     ۱۸۳۰

دلار استرالیا     ۱۱۸۷     ۱۱۹۳
فرانک سوئیس     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۶
کورون دانمارک     ۲۱۳     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۲     ۱۳۴۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۳۰     ۷۴۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۱
دینار کویت     ۳۷۸۰     ۳۸۸۰
درهم امارات     ۳۰۳     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۸
روپیه هند     ۲۰     ۲۳
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۴۵     ۱۰۴۶۵
دلار استرالیا     ۱۱۰۶۳     ۱۱۱۰۳
دلار کانادا     ۱۰۹۴۵     ۱۰۹۸۵
یورو     ۱۵۰۳۷     ۱۵۰۵۷
پوند انگلیس     ۱۷۰۶۲     ۱۷۱۱۷
فرانک سوئیس     ۱۱۶۲۷     ۱۱۶۷۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۷۳     ۱۲۶۲۳
دینار بحرین     ۲۷۷۰۳     ۲۷۷۷۷
درهم امارات     ۲۸۴۳     ۲۸۷۳
ریال عربستان     ۲۷۸۵     ۲۷۹۷
دینار کویت     ۳۷۸۳۸     ۳۷۹۰۸
کورون سوئد     ۱۶۸۵     ۱۶۹۷
کورون نروژ     ۱۹۳۵     ۱۹۴۷
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۱۴۷     ۲۷۲۱۷
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۸۴
ریال قطر     ۲۸۶۸     ۲۸۹۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۴۳     ۹۶۷۸
لیرترکیه     ۶۸۴۸     ۶۸۸۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 21/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۰     ۱۱۸۸
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۶۰
یورو     ۱۶۹۷     ۱۷۰۷
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۳۳۵     ۱۳۵۰
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۷
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۰     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۶۵     ۷۷۵
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۳     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۸۰     ۱۰۵۰۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۸۰     ۱۱۴۲۰
دلار کانادا     ۱۰۹۶۷     ۱۱۰۰۷
یورو     ۱۵۰۹۳     ۱۵۱۱۳
پوند انگلیس     ۱۷۱۵۵     ۱۷۲۱۰
فرانک سوئیس     ۱۱۹۱۰     ۱۱۹۵۵
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۵۴     ۱۳۰۰۴
دینار بحرین     ۲۷۷۸۵     ۲۷۸۵۵
درهم امارات     ۲۸۵۳     ۲۸۸۳
ریال عربستان     ۲۷۹۵     ۲۸۰۷
دینار کویت     ۳۸۰۶۵     ۳۸۱۳۵
کورون سوئد     ۱۶۸۴     ۱۶۹۶
کورون نروژ     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
کورون دانمارک     ۲۰۲۴     ۲۰۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۲۱۹     ۲۷۲۸۹
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۹۰
ریال قطر     ۲۸۷۸     ۲۹۰۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۴۶     ۹۷۸۱
لیرترکیه     ۶۷۲۴     ۶۷۵۹

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 10/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۵
دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۳۰
یورو     ۱۶۵۰     ۱۶۶۰
پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۵۰
دلار استرالیا     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵
فرانک سوئیس     ۱۳۵۰     ۱۳۷۰
کورون سوئد     ۱۸۸     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۱۸     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۲     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۳۹
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۵۵
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۹۵۰     ۴۰۷۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۵۵     ۹۷۵
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۷۶     ۱۰۵۹۶
دلار استرالیا     ۱۱۳۳۲     ۱۱۳۷۲
دلار کانادا     ۱۰۸۶۸     ۱۰۹۰۸
یورو     ۱۵۲۰۶     ۱۵۲۲۶
پوند انگلیس     ۱۷۴۹۴     ۱۷۵۴۹
فرانک سوئیس     ۱۲۴۶۵     ۱۲۵۱۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۱۶     ۱۳۰۶۶
دینار بحرین     ۲۸۰۵۵     ۲۸۱۲۵
درهم امارات     ۲۸۷۹     ۲۹۰۹
ریال عربستان     ۲۸۲۰     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۴۸۶     ۳۸۵۵۶
کورون سوئد     ۱۷۱۰     ۱۷۲۲
کورون نروژ     ۱۹۶۱     ۱۹۷۳
کورون دانمارک     ۲۰۳۹     ۲۰۵۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۰     ۱۳۷۵
ریال عمان     ۲۷۴۷۷     ۲۷۵۴۷
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۹۰
ریال قطر     ۲۹۰۵     ۲۹۳۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۱۷     ۹۸۵۲
لیرترکیه     ۶۶۲۷     ۶۶۶۲

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 01/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۸
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
یورو     ۱۶۷۲     ۱۶۸۲
پوند انگلستان     ۱۹۵۵     ۱۹۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۹۰
فرانک سوئیس     ۱۴۳۵     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۶
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۵     ۱۴۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۶۵
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۵۰
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۲
دینار کویت     ۳۹۰۰     ۴۱۵۰
درهم امارات     ۳۲۰     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۸     ۱۹۴
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۹     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۴۰     ۱۰۹۷۵
دلار استرالیا     ۱۱۵۹۴     ۱۱۶۳۳
دلار کانادا     ۱۱۲۵۸     ۱۱۲۹۵
یورو     ۱۵۷۱۲     ۱۵۷۶۲
پوند انگلیس     ۱۷۷۷۳     ۱۷۸۳۳
فرانک سوئیس     ۱۳۰۰۷     ۱۳۰۵۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۵۶     ۱۳۷۰۲
دینار بحرین     ۲۹۰۷۳     ۲۹۱۷۰
درهم امارات     ۲۹۸۳     ۲۹۹۳
ریال عربستان     ۲۹۲۳     ۲۹۳۳
دینار کویت     ۳۹۹۲۷     ۴۰۰۶۱
کورون سوئد     ۱۷۱۹     ۱۷۲۵
کورون نروژ     ۱۹۹۱     ۱۹۹۸
کورون دانمارک     ۲۱۱۱     ۲۱۱۸
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰۸     ۱۴۱۳
ریال عمان     ۲۸۴۶۹     ۲۸۵۶۴
روبل روسیه     ۳۹۰     ۳۹۵
ریال قطر     ۳۰۱۱     ۳۰۲۱
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۱۹۰     ۱۰۲۲۴
لیرترکیه     ۶۷۹۴     ۶۸۱۷

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 22/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۰     ۱۱۴۰
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۲۱۰
یورو     ۱۶۱۰     ۱۶۲۴
پوند انگلستان     ۱۸۲۵     ۱۸۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۵     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۳۶۵     ۱۴۰۰
کورون سوئد     ۱۷۷     ۱۸۴
کورون نروژ     ۱۹۸     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۰۵     ۲۱۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۰     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۱۲
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۰۸     ۳۱۶
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۱۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۴۲     ۱۰۵۷۷
دلار استرالیا     ۱۱۲۲۹     ۱۱۲۶۸
دلار کانادا     ۱۰۹۶۸     ۱۱۰۰۵
یورو     ۱۴۷۶۵     ۱۴۸۱۵
پوند انگلیس     ۱۶۸۳۱     ۱۶۸۹۱
فرانک سوئیس     ۱۲۷۰۱     ۱۲۷۴۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰۱     ۱۳۳۴۷
دینار بحرین     ۲۸۰۱۳     ۲۸۱۱۰
درهم امارات     ۲۸۷۴     ۲۸۸۴
ریال عربستان     ۲۸۱۷     ۲۸۲۷
دینار کویت     ۳۸۳۷۲     ۳۸۵۰۶
کورون سوئد     ۱۶۰۹     ۱۶۱۵
کورون نروژ     ۱۸۹۳     ۱۹۰۰
کورون دانمارک     ۱۹۸۴     ۱۹۹۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۶     ۱۳۶۱
ریال عمان     ۲۷۳۵۵     ۲۷۴۵۰
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۹۰۱     ۲۹۱۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۴۹     ۹۹۸۳
لیرترکیه     ۶۴۰۲     ۶۴۲۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 11/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۵     ۱۱۳۴
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۰۸
یورو     ۱۶۲۸     ۱۶۳۵
پوند انگلستان     ۱۸۵۵     ۱۸۷۵
دلار استرالیا     ۱۲۵۰     ۱۲۶۰
فرانک سوئیس     ۱۴۱۵     ۱۴۲۸
کورون سوئد     ۱۸۱     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۰۸
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۴
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۰۷     ۳۱۱
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۳۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۱۷     ۱۰۵۵۲
دلار استرالیا     ۱۱۵۱۹     ۱۱۵۵۸
دلار کانادا     ۱۱۰۳۱     ۱۱۰۶۸
یورو     ۱۴۹۹۳     ۱۵۰۴۳
پوند انگلیس     ۱۷۱۹۸     ۱۷۲۵۸
فرانک سوئیس     ۱۳۴۸۲     ۱۳۵۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۰۸     ۱۳۶۵۴
دینار بحرین     ۲۷۹۴۷     ۲۸۰۴۴
درهم امارات     ۲۸۶۷     ۲۸۷۷
ریال عربستان     ۲۸۱۰     ۲۸۲۰
دینار کویت     ۳۸۵۴۳     ۳۸۶۷۷
کورون سوئد     ۱۶۶۸     ۱۶۷۴
کورون نروژ     ۱۹۶۰     ۱۹۶۷
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۶۷     ۲۷۴۶۲
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۸۳
ریال قطر     ۲۸۹۴     ۲۹۰۴
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۲۱     ۱۰۰۵۵
لیرترکیه     ۶۲۳۱     ۶۲۵۴

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۶/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 06/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۹۳     ۱۲۰۰
دلار کانادا     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
یورو     ۱۷۶۰     ۱۷۷۰
پوند انگلستان     ۲۰۰۵     ۲۰۱۵
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۸۰
فرانک سوئیس     ۱۵۴۰     ۱۵۵۰
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۲۰     ۲۲۵
کورون دانمارک     ۲۳۱     ۲۳۴
یکصد ین ژاپن     ۱۵۴۰     ۱۵۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۶۹۰     ۷۰۰
ریال عربستان     ۳۱۴     ۳۲۱
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۲۰۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۰
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۷     ۱۹۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۳     ۱۰۵۹۸
دلار استرالیا     ۱۱۱۸۹     ۱۱۲۲۸
دلار کانادا     ۱۰۷۸۶     ۱۰۸۲۳
یورو     ۱۵۳۱۳     ۱۵۳۶۳
پوند انگلیس     ۱۷۳۲۷     ۱۷۳۸۷
فرانک سوئیس     ۱۳۱۲۶     ۱۳۱۷۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۱۱     ۱۳۸۵۷
دینار بحرین     ۲۸۰۶۷     ۲۸۱۶۴
درهم امارات     ۲۸۸۰     ۲۸۹۰
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۸۲۶     ۳۸۹۶۰
کورون سوئد     ۱۶۸۲     ۱۶۸۸
کورون نروژ     ۱۹۷۲     ۱۹۷۹
کورون دانمارک     ۲۰۶۰     ۲۰۶۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۴۸۹     ۲۷۵۸۴
روبل روسیه     ۳۶۶     ۳۷۱
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۱۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۹۹     ۹۸۳۳
لیرترکیه     ۶۰۴۶     ۶۰۶۹

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۶/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 31/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۵۲     ۱۲۵۷
دلار کانادا     ۱۲۸۰     ۱۲۹۵
یورو     ۱۷۲۲     ۱۷۳۴
پوند انگلستان     ۱۹۹۵     ۲۰۱۰
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۴۲۰     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۸۹     ۱۹۴
کورون نروژ     ۲۱۷     ۲۲۴
کورون دانمارک     ۲۲۶     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۶۲۲     ۱۶۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۳۰
لیر ترکیه     ۷۰۲     ۷۱۴
ریال عربستان     ۳۲۷     ۳۳۸
دینار کویت     ۴۱۵۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۴۰     ۳۴۵
هزاردینار عراق     ۹۹۰     ۱۰۳۵
یوان چین     ۱۹۵     ۲۰۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۵۱     ۱۰۷۸۶
دلار استرالیا     ۱۰۷۹۴     ۱۰۸۳۳
دلار کانادا     ۱۰۶۴۷     ۱۰۶۸۴
یورو     ۱۴۵۵۲     ۱۴۶۰۲
پوند انگلیس     ۱۶۶۵۰     ۱۶۷۱۰
فرانک سوئیس     ۱۱۹۴۲     ۱۱۹۸۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۲۵     ۱۴۰۷۱
دینار بحرین     ۲۸۵۶۷     ۲۸۶۶۴
درهم امارات     ۲۹۳۱     ۲۹۴۱
ریال عربستان     ۲۸۷۲     ۲۸۸۲
دینار کویت     ۳۹۰۰۳     ۳۹۱۳۷
کورون سوئد     ۱۵۸۳     ۱۵۸۹
کورون نروژ     ۱۸۷۲     ۱۸۷۹
کورون دانمارک     ۱۹۵۹     ۱۹۶۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸۲     ۱۳۸۷
ریال عمان     ۲۷۹۷۵     ۲۸۰۷۰
روبل روسیه     ۳۴۱     ۳۴۶
ریال قطر     ۲۹۵۸     ۲۹۶۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۳۵     ۹۱۶۹
لیرترکیه     ۵۹۰۶     ۵۹۲۹

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 21/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۳۰     ۱۲۳۶
دلار کانادا     ۱۲۱۳     ۱۲۲۴
یورو     ۱۶۹۸     ۱۷۰۵
پوند انگلستان     ۱۹۴۵     ۱۹۵۵
دلار استرالیا     ۱۲۳۵     ۱۲۶۰
فرانک سوئیس     ۱۳۶۰     ۱۳۸۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۲۰
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۹
یکصد ین ژاپن     ۱۵۵۰     ۱۶۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۳۳۰     ۳۳۷
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۳۳     ۳۴۰
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۴۰
یوان چین     ۱۹۰     ۲۰۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۳۱     ۱۰۵۶۶
دلار استرالیا     ۱۰۷۶۴     ۱۰۸۰۳
دلار کانادا     ۱۰۳۶۴     ۱۰۴۰۱
یورو     ۱۴۵۲۹     ۱۴۵۷۹
پوند انگلیس     ۱۶۶۲۰     ۱۶۶۸۰
فرانک سوئیس     ۱۱۷۷۳     ۱۱۸۱۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۸۷     ۱۳۷۳۳
دینار بحرین     ۲۷۹۷۹     ۲۸۰۷۶
درهم امارات     ۲۸۷۱     ۲۸۸۱
ریال عربستان     ۲۸۱۳     ۲۸۲۳
دینار کویت     ۳۸۲۶۶     ۳۸۴۰۰
کورون سوئد     ۱۵۹۷     ۱۶۰۳
کورون نروژ     ۱۸۷۷     ۱۸۸۴
کورون دانمارک     ۱۹۵۶     ۱۹۶۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۷     ۱۳۶۲
ریال عمان     ۲۷۴۰۰     ۲۷۴۹۵
روبل روسیه     ۳۳۸     ۳۴۳
ریال قطر     ۲۸۹۸     ۲۹۰۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۷     ۹۱۵۱
لیرترکیه     ۵۷۹۵     ۵۸۱۸

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۷/۹۰