دریاچه ارومیه / عکس
 بارش باران پاییزی روزهای اخیر، افزایش ۱۵سانتی متری ارتفاع دریاچه ارومیه را درپی داشته است. کارشناسان امید دارند که با تداوم بارندگی ها این روند ادامه یابد.

دریاچه ارومیه / عکس

دریاچه ارومیه / عکس

دریاچه ارومیه / عکس

دریاچه ارومیه / عکس

دریاچه ارومیه / عکس
wpm.ir