همه همسران رؤسای جمهور ایران

عذرا حسینی همسر بنی‌صدر

عذرا حسینی همسر بنی‌صدر

عاتقه صدیقی همسر شهید رجایی

عاتقه صدیقی همسر شهید رجایی

عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی

عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی

زهره صادقی همسر سیدمحمد خاتمی

زهره صادقی همسر سیدمحمد خاتمی

اعظم‌السادات فراحی همسر احمدی‌نژاد

اعظم‌السادات فراحی همسر احمدی‌نژاد

صاحبه عربی همسر حسن روحانی

صاحبه عربی همسر حسن روحانی

wpm.ir